Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτρα: Απάνθρωπη, ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος 35χρονου Ρομά με νοητικά προβλήματα — Διαψεύδει ο ίδιος

Αποτρόπαιο περιστατικό σε βάρος Ρομά φέρεται να σημειώθηκε στην Πάτρα.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με τοπι­κά ΜΜΕ, την παρα­μο­νή της Πρω­το­χρο­νιάς, ένας 35χρονος Ρομά με νοη­τι­κά προ­βλή­μα­τα πήγε σε επι­χεί­ρη­ση αυτο­κι­νή­των της πόλης προ­κει­μέ­νου να πει τα κάλα­ντα. Εκεί ομά­δα ατό­μων που βρί­σκο­νταν στο κατά­στη­μα τον ανά­γκα­σε να πει τα κάλα­ντα στα γόνα­τα και στη συνέ­χεια ένα άτο­μο του πέτα­ξε στα­γό­νες εύφλε­κτου υλι­κού στα ρού­χα και του έβα­λε φωτιά. Μάλι­στα, ενώ ο 35χρονος προ­σπα­θού­σε απε­γνω­σμέ­να να σβή­σει τη φωτιά από τα ρού­χα του, κάποιος από τους δρά­στες τρα­βού­σε βίντεο, «ανε­βά­ζο­ντας» την απάν­θρω­πη σκη­νή σε story στα social media.

Πρό­κει­ται για ακό­μα ένα παρά­δειγ­μα απάν­θρω­πης, ρατσι­στι­κής συμπε­ρι­φο­ράς σε βάρος κοι­νω­νι­κών ομά­δων που ζουν στο περι­θώ­ριο, πολύ περισ­σό­τε­ρο όταν το συγκε­κρι­μέ­νο περι­στα­τι­κό αφο­ρά Ρομά με σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγείας.

Το γεγο­νός αυτό, όπως και οι διαρ­ρο­ές από την κατά­θε­ση του 35χρονου Ρομά που δημο­σιεύ­ο­νται την τελευ­ταία ώρα σε μία σει­ρά ΜΜΕ, καθι­στούν ακό­μα πιο ανα­γκαίο οι αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες να ρίξουν φως στην υπό­θε­ση και να δώσουν απαντήσεις.

Σημειώ­νε­ται ότι η Αστυ­νο­μία στο πλαί­σιο της αυτε­πάγ­γελ­της δίω­ξης θα ανα­ζη­τή­σει υλι­κό για την υπό­θε­ση και θα το παρα­δώ­σει στον αρμό­διο εισαγγελέα.

Ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων, Κώστας Πελε­τί­δης, σε σχό­λιό του για το απο­τρό­παιο περι­στα­τι­κό σημείωσε:

«Τα ρατσι­στι­κό περι­στα­τι­κό σε βάρος 35χρονου Ρομά, που έλα­βε χώρα στην πόλη μας, δεί­χνει ότι ένα σύστη­μα που βρί­σκε­ται σε σήψη και παρακ­μή γεν­νά τους δρά­στες τέτοιου είδους εγκλη­μά­των. Η πολι­τι­κή που υπα­γο­ρεύ­ει πως πρέ­πει να υπάρ­χουν ομά­δες πλη­θυ­σμού στο περι­θώ­ριο, ώστε αφε­νός να στο­χο­ποιού­νται και αφε­τέ­ρου να αξιο­ποιού­νται ποι­κι­λο­τρό­πως, τους καθι­στά ευά­λω­τους σε κάθε είδους εκμε­τάλ­λευ­ση. Χρειά­ζε­ται ριζι­κή ανα­τρο­πή του συστή­μα­τος και των σάπιων αξιών του. Το 2023 να κάνου­με την αρχή!».

Ανα­κοί­νω­ση για το περι­στα­τι­κό εξέ­δω­σε και η Πανελ­λα­δι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλή­νων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ», η οποία αναφέρει:

«Στην Πάτρα, 35χρονος Ρομ, που σύμ­φω­να με ορι­σμέ­να δημο­σιεύ­μα­τα φαί­νε­ται να αντι­με­τω­πί­ζει νοη­τι­κά προ­βλή­μα­τα, δοκί­μα­σε απλώς να πει τα κάλα­ντα σε επι­χεί­ρη­ση της περιο­χής. Άτο­μα που βρί­σκο­νταν στον χώρο άρχι­σαν να τον χλευά­ζουν, τον ανά­γκα­σαν να γονα­τί­σει, του πέτα­ξαν εύφλε­κτο υλι­κό και έπει­τα έβα­λαν φωτιά, ενώ παράλ­λη­λα τρα­βού­σαν βίντεο τον βασα­νι­σμό του άτυ­χου Ρομ.

Δεν υπάρ­χουν λόγια για να περι­γρά­ψουν την οργή και τον απο­τρο­πια­σμό που νιώ­θου­με, όπως κανείς δεν μπο­ρεί πλέ­ον αδά­πα­να να αρνη­θεί βαθιές ρίζες του αντι­τσιγ­γα­νι­σμού που τρο­φο­δο­τούν πρά­ξεις όπως αυτή του βασα­νι­σμού του άτυ­χου Ρομ. Στε­κό­μα­στε δίπλα στον 35χρονο Ρομ ως άτο­μα και ως Συνο­μο­σπον­δία με όλες μας τις δυνά­μεις. Για όσα αδια­νό­η­τα υπέ­στη ανα­μέ­νου­με από τη δικαιο­σύ­νη να πρά­ξει τα δέο­ντα, λαμ­βά­νο­ντας αυτή τη φορά υπό­ψη το αδιαμ­φι­σβή­τη­το ρατσι­στι­κό κίνη­τρο των απο­τρό­παιων αυτών πράξεων.

Η Πανελ­λα­δι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλή­νων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ έχει πολ­λές φορές καταγ­γεί­λει απα­ρά­δε­κτα περι­στα­τι­κά ρατσι­στι­κής βίας κατά ατό­μων της κοι­νό­τη­τας και θα συνε­χί­ζει να το κάνει, στη­ρί­ζο­ντας όσες και όσους υπήρ­ξαν θύμα­τα ανά­λο­γης βίας και πέραν αυτής. Ο αγώ­νας κατά του αντι­τσιγ­γα­νι­σμού και των δια­κρί­σε­ων είναι ένας μεγά­λος και δύσκο­λος αγώ­νας που θα πρέ­πει να δώσου­με συλλογικά».

Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος στην κατάθεσή του

Δια­φο­ρε­τι­κή εκδο­χή του συμ­βά­ντος έδω­σε ο ίδιος ο 35χρονος, πατέ­ρας 11 παι­διών, στην κατά­θε­σή του στις αστυ­νο­μι­κές αρχές.

«Πήγα να πω τα κάλα­ντα και ήθε­λα εγώ να τα πω καθι­σμέ­νος στα γόνα­τα. Δεν μου είπαν οι άνθρω­ποι , κάτι. Εγώ το ήθε­λα κι επει­δή με γνω­ρί­ζουν , από καλα­μπού­ρι, έπαι­ξα. Τα παι­διά μετά μου έβα­λαν φωτιά για το καλα­μπού­ρι. Κι αυτοί έκα­ναν καλα­μπού­ρι κι εγώ. Τα πόδια μου δεν έχουν καεί καθό­λου. Η φωτιά έσβη­σε από­το­μα κι όλο αυτό έγι­νε για πλά­κα. Τους ανθρώ­πους τους ξέρω πολ­λά χρό­νια», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο 35χρονος.

Ο άνδρας δήλω­σε ότι δεν επι­θυ­μεί να ασκη­θεί δίωξη.

Ωστό­σο, το ερω­τη­μα­τι­κό παρα­μέ­νει για­τί οι παρι­στά­με­νοι βιντε­ο­σκό­πη­σαν το σκη­νι­κό ανε­βά­ζο­ντάς το μάλι­στα στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, αντί να βοή­θη­σουν τον 35χρονο.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο