Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτρα: Απαράδεκτη σύλληψη του προέδρου του 15μελούς του 4ου Γυμνασίου (VIDEO)

Σε μια απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γεια προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα το πρωί η Αστυ­νο­μία στην Πάτρα, συλ­λαμ­βά­νο­ντας τον πρό­ε­δρό του 15μελούς του 4ου Γυμνα­σί­ου, που τελεί υπό κατάληψη. 

Οι μαθη­τές απαι­τούν με τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους να μην συγκα­λυ­φθεί τίπο­τα από το έγκλη­μα στα Τέμπη και συνε­χώς κινη­το­ποιού­νται. Ο μικρός μαθη­τής κρα­τεί­ται αυτή την ώρα στο ΑΤ Ταραμπούρα.

Ήδη η κίνη­ση αυτή έχει προ­κα­λέ­σει μεγά­λη αντί­δρα­ση στους μαθητές.

Παρέμ­βα­ση αυτή την ώρα, απαι­τώ­ντας την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση του μαθη­τή, πραγ­μα­το­ποιεί  στο Διοι­κη­τή του Τμή­μα­τος ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής Αχαϊ­ας. Επί­σης, με το ίδιο αίτη­μα ο Δήμαρ­χος Πάτρας, Κώστας Πελε­τί­δης, στον Αστυ­νο­μι­κό Διευ­θυ­ντή Αχαΐας

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο