Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτρα: Επανεκλογή-θρίαμβος του δημάρχου Κώστα Πελετίδη

Με ποσο­στό 70,91% επα­νε­κλέ­γε­ται για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη φορά ο κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος Πάτρας, επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», Κώστας Πελε­τί­δης. Στο δεύ­τε­ρο γύρο των εκλο­γών, ο Κ.Πελετίδης επι­κρα­τεί του αντι­πά­λου του Γρ. Αλε­ξό­που­λου κατά 40 ποσο­στιαί­ες μονά­δες (70%-30%) με κατα­με­τρη­μέ­νο το σύνο­λο των ψήφων. 

patra20

Σε δηλώ­σεις του στο εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο στην πλα­τεία Όλγας ο κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος σημείωσε: 

«Φίλες και φίλοι, συνα­γω­νι­στές και συναγωνίστριες,

Ο πατραϊ­κός λαός, σήμε­ρα, με την ψήφο του δια­σφά­λι­σε τη δική του νίκη. Για να μεί­νει ο δήμος στα χέρια του λαού και να συνε­χι­στεί το φιλο­λαϊ­κό έργο.

Θέλου­με να ευχα­ρι­στή­σου­με όλους όσοι αγω­νί­στη­καν, ποι­κι­λο­τρό­πως, για να έχου­με το σημε­ρι­νό απο­τέ­λε­σμα. Πιο έμπει­ροι, θα συνε­χί­σου­με τη συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια με τους εργα­ζό­με­νους του δήμου και τον πατραϊ­κό λαό για τη λει­τουρ­γία της πόλης μας, για να υπάρ­χει ζωή.

Ενω­μέ­νοι θα συνε­χί­σου­με να δίνου­με μάχες, να έχου­με νίκες, να ανα­κου­φί­ζου­με τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Συνε­χί­ζου­με από το ίδιο μετε­ρί­ζι. Θα αγω­νι­στού­με μαζί με τους εργα­ζό­με­νους, τους νέους και τις νέες, τους επαγ­γελ­μα­τί­ες, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, τους αγρό­τες γι’ αυτά που δικαιούνται.

Ο αγώ­νας είναι μακρύς και δύσκο­λος. Ξέρου­με τις αιτί­ες. Θα τις αντι­με­τω­πί­σου­με με περισ­σό­τε­ρο πεί­σμα και επιμονή».

patra3

patra2

patra1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο