Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτρα — Εργατικό «ατύχημα»: Απεργία στην UNISOL και συλλαλητήριο στις 6.30 μ.μ.

Σε 24ωρη απερ­γία έχουν προ­χω­ρή­σει σήμε­ρα οι εργα­ζό­με­νοι στην εται­ρεία παρα­γω­γής οικο­δο­μι­κών υλι­κών «Unisol» στην Πάτρα μετά το εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα» που σημειώ­θη­κε την Τρί­τη, όταν 36χρονος εργά­της, πατέ­ρας δύο παι­διών, ενώ εκτε­λού­σε εργα­σί­ες σύν­δε­σης με το ρεύ­μα και­νούρ­γιου μηχα­νή­μα­τος, έπα­θε ηλεκτροπληξία.

Από νωρίς σήμε­ρα το πρωί δυνά­μεις του Εργα­τι­κού Κέντρου Πάτρας, το οποίο προ­κή­ρυ­ξε τη σημε­ρι­νή απερ­γία, και των Σωμα­τεί­ων βρί­σκο­νται στην πύλη της Unisol, περι­φρου­ρώ­ντας τη σημε­ρι­νή απερ­γία και καλώ­ντας στο συλ­λα­λη­τή­ριο στις 6.30 μ.μ. στο Εργα­τι­κό Κέντρο (οδός Κολοκοτρώνη).

Όσον αφο­ρά το εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα», σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες, δεν έγι­νε δια­κο­πή ηλε­κτρο­δό­τη­σης για τη συγκε­κρι­μέ­νη εργα­σία, προ­κει­μέ­νου να μη στα­μα­τή­σει η παρα­γω­γή. Μάλι­στα, το εργο­στά­σιο παρά το «ατύ­χη­μα» συνέ­χι­σε να δου­λεύ­ει κανο­νι­κά, σαν να μην συμ­βαί­νει τίπο­τα, ακο­λου­θώ­ντας τα «χνά­ρια» της CO0SCO και άλλων εργα­σια­κών κάτερ­γων. Η παρα­γω­γή στα­μά­τη­σε μόνο μετά την άμε­ση παρέμ­βα­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου Πάτρας, το οποίο πραγ­μα­το­ποί­η­σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο χώρο και απαί­τη­σε να στα­μα­τή­σουν οι εργασίες.

ergatiko atyxima patra 4

Το Εργα­τι­κό Κέντρο καταγ­γέλ­λει την εργο­δο­σία της «Unisol», θυμί­ζο­ντας μετα­ξύ άλλων την «προϊ­στο­ρία» της, αφού «είναι η ίδια εται­ρεία που απέ­λυ­σε συν­δι­κα­λι­στή, μέλος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Πάτρας πριν από δύο χρό­νια, για­τί διεκ­δι­κού­σε μέτρα προ­στα­σί­ας και πάλευε για να μην περά­σουν αντι­δρα­στι­κά νομο­σχέ­δια ενά­ντια στην εργα­τι­κή τάξη!». Καλεί συνο­λι­κά την εργα­τι­κή τάξη της Πάτρας σε επα­γρύ­πνη­ση, επι­ση­μαί­νο­ντας την ανά­γκη «να εντα­θούν οι έλεγ­χοι σε κάθε χώρο δου­λειάς, στα σύγ­χρο­να κάτερ­γα που έχουν διαμορφωθεί,να οργα­νω­θεί στα σωμα­τεία της και να απαι­τή­σει μέτρα υγιει­νής και ασφά­λειας στους χώρους δουλειάς».

«Δεν θα επι­τρέ­ψου­με να σακα­τεύ­ο­νται καθη­με­ρι­νά εργά­τες στους χώρους δου­λειάς, οι οποί­οι έχουν μετα­τρα­πεί σε σύγ­χρο­να κάτερ­γα που διοι­κού­νται με τον φόβο και κυριαρ­χεί ο κίν­δυ­νος του ατυ­χή­μα­τος και η ανα­σφά­λεια..!» τονί­ζει το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Πάτρας.

Σε ανα­κοί­νω­σή της για το «ατύ­χη­μα», η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Αχα­ΐ­ας του ΚΚΕ επι­ση­μαί­νει ότι «το ΚΚΕ, οι κομ­μου­νι­στές και οι άλλοι πρω­το­πό­ροι εργά­τες δεν θα επι­τρέ­ψου­με να μετα­τρα­πούν οι χώροι δου­λειάς σε ζού­γκλα, να μην ξέρου­με αν θα γυρί­σου­με σπί­τι μας». Εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη της στον εργα­ζό­με­νο και καταγ­γέλ­λει κυβέρ­νη­ση και εργο­δο­σία «για τις απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες εργα­σί­ας, που μετα­τρέ­πουν τους χώρους δου­λειάς σε κρεματόρια».

902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο