Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτρα: Η πόλη αποκτά ένα μεγάλο, σύγχρονο και ασφαλή ποδηλατόδρομο

Ένα μεγά­λο, σύγ­χρο­νο και ασφα­λή ποδη­λα­τό­δρο­μο κατά μήκος του παρα­λια­κού μετώ­που πρό­κει­ται να απο­κτή­σει σύντο­μα η Πάτρα και, όπως τονί­ζει στο ΑΠΕ ο αντι­δή­μαρ­χος Χρή­στος Κορ­δάς, «εμείς είμα­στε έτοι­μοι να ξεκι­νή­σου­με, αφού υπάρ­χει εξα­σφα­λι­σμέ­νη χρη­μα­το­δό­τη­ση, ύψους 500.000 ευρώ, μέσω του προ­γράμ­μα­τος βιώ­σι­μης αστι­κής ανάπτυξης».

Ο ποδη­λα­το­δρό­μος, συνο­λι­κού μήκους πέντε χιλιο­μέ­τρων, θα ξεκι­νά­ει από τον χώρο ανα­ψυ­χής στην περιο­χή της πλαζ και μέσω των παρα­λια­κών οδών Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου, Όθω­νος-Αμα­λί­ας και Ακτής Δυμαί­ων θα κατα­λή­γει σε έναν ακό­μη χώρο ανα­ψυ­χής, το νότιο πάρ­κο, όπου εκεί ήδη λει­τουρ­γεί ποδηλατόδρομος.

Σύμ­φω­να με όσα λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κορ­δάς, «η Πάτρα απο­κτά για πρώ­τη φορά έναν πολύ μεγά­λο ποδη­λα­τό­δρο­μο διπλής κυκλο­φο­ρί­ας, ο οποί­ος θα είναι ασφα­λής, αφού θα δια­θέ­τει κρά­σπε­δο, ώστε να δια­χω­ρί­ζε­ται από το δρό­μο, καθώς και την απα­ραί­τη­τη σήμανση».

Επί­σης, ο ποδη­λα­τό­δρο­μος θα συν­δέ­ει το θαλάσ­σιο μέτω­πο της Πάτρας με το κέντρο της πόλης, μέσω των πεζό­δρο­μων της Κανά­ρη και της Τριών Ναύ­αρ­χων και κατ΄ επέ­κτα­ση με τον μεγά­λο πεζό­δρο­μο της Ρήγα Φεραί­ου, ενώ υπάρ­χει πρό­βλε­ψη για προ­σαρ­μο­γή του υφι­στά­με­νου συστή­μα­τος φωτει­νής σηματοδότησης.

Μάλι­στα, όπως σημειώ­νει ο αντι­δή­μαρ­χος, «θέλου­με την κατα­σκευή ενός ασφα­λούς δικτύ­ου ποδη­λα­τό­δρο­μου που θα εξα­σφα­λί­ζει στους πολί­τες και στους επι­σκέ­πτες της πόλης, τόσο την ασφα­λή αστι­κή μετα­κί­νη­σή τους όσο και την ασφα­λή μετα­κί­νη­σή τους για λόγους ανα­ψυ­χής με ποδήλατο».

Εκτι­μά­ται ότι η κατα­σκευή του νέου ποδη­λα­τό­δρο­μου θα απο­τε­λέ­σει ένα ισχυ­ρό κίνη­τρο για την αύξη­ση της χρή­σης του ποδη­λά­του με δεδο­μέ­νο ότι αφε­νός η δια­δρο­μή διέρ­χε­ται την παρα­λια­κή ζώνη και αφε­τέ­ρου συν­δέ­ει το κέντρο της Πάτρας με δύο μεγά­λους χώρους αναψυχής.

Πηγή: Δημό­σια σελί­δα ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο