Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτρα: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση ζητά η εισαγγελία αναφορικά με τον θάνατο 49χρονου

Τη διε­νέρ­γεια κατε­πεί­γου­σας προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης ζήτη­σε η εισαγ­γε­λία Πάτρας ανα­φο­ρι­κά με τον θάνα­το 49χρονου άνδρα από ανα­κο­πή καρ­διάς, ο οποί­ος νωρί­τε­ρα είχε επι­σκε­φθεί το νοσο­κο­μείο «Άγιος Ανδρέας».

Σημειώ­νε­ται ότι την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη ο 49χρονος έφτα­σε στο νοσο­κο­μείο «Άγιος Ανδρέ­ας» με δυνα­τούς πόνους στην πλά­τη και δυσφο­ρία. Ο ίδιος ανέ­φε­ρε στη νοσο­κό­μα που τον είδε πως την προη­γού­με­νη ημέ­ρα είχε δια­γνω­στεί με ψύξη μετά από επί­σκε­ψη σε ιδιώ­τη γιατρό.

Το νοσο­κο­μείο δεν βρι­σκό­ταν σε εφη­με­ρία και η νοσο­κό­μα τον παρέ­πεμ­ψε σε άλλη νοση­λεύ­τρια, η οποία δεν κάλε­σε για­τρό να έρθει να τον εξε­τά­σει και του είπε να πάει στο νοσο­κο­μείο του Ρίου, το οποίο εφημέρευε.

Ο 49χρονος τηλε­φώ­νη­σε στον αδερ­φό του για να τον μετα­φέ­ρει στο νοσο­κο­μείο, όμως λίγα λεπτά προ­τού φτά­σουν, ο άνδρας «έσβη­σε» στα χέρια του αδερ­φού του από ανα­κο­πή καρδιάς.

Για το γεγο­νός, υπέ­βαλ­λε την παραί­τη­σή του το πρωί του Σαβ­βά­του ο διοι­κη­τής του νοσοκομείου.

«Υπήρχαν 20 γιατροί, όχι 70»

Στην εκπο­μπή «Κοι­νω­νία Ώρα MEGA» μίλη­σε ο Μιχά­λης Στελ­λά­τος, πρό­ε­δρος εργα­ζο­μέ­νων του νοσο­κο­μεί­ου «Άγιος Ανδρέας».

«Παρα­πο­νέ­θη­κε ότι είχε ψύξη και πόνο στον αυχέ­να. Είχε πάει σε ιδιώ­τη για­τρό, είχε διά­γνω­ση ψύξης και είχε πάρει φαρ­μα­κευ­τι­κή αγω­γή. Στην ίδια νοση­λεύ­τρια είχε προ­σέλ­θει και άτο­μο με πόνο στο στή­θος στην ίδια νοση­λεύ­τρια, κλή­θη­κε για­τρός και έγι­ναν οι απα­ραί­τη­τες κινή­σεις» είπε για τον 49χρονο.

«Είναι αδια­νό­η­το το Τμή­μα Επει­γό­ντων Περι­στα­τι­κών» πρό­σθε­σε «τη στιγ­μή που είναι στε­λε­χω­μέ­νο με βάρ­δια, με νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, να μην υπάρ­χει για­τρός που να εφη­με­ρεύ­ει στα Επεί­γο­ντα. Πρέ­πει να υπάρ­χει για­τρός στα ΤΕΠ», είπε και όταν ρωτή­θη­κε για­τί δεν υπήρ­χε για­τρός, είπε πως πρό­κει­ται για μία δυσλει­τουρ­γία του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας λόγω της υπο­στε­λέ­χω­σης των νοσοκομείων.

Τόνι­σε πως στο νοσο­κο­μείο υπήρ­χαν 20 για­τροί εκεί­νη την ώρα και όχι 70, όπως είχε ανα­φέ­ρει το υπουρ­γείο Υγεί­ας. «Ο διοι­κη­τής του νοσο­κο­μεί­ου καρα­το­μή­θη­κε, το πρό­βλη­μα δεν λύθη­κε. Έχου­νε περά­σει τέσ­σε­ρις με πέντε ημέ­ρες και σε μέρες που δεν εφη­με­ρεύ­ει το νοσο­κο­μείο δεν υπάρ­χει για­τρός να εφη­με­ρεύ­ει», δήλωσε.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο