Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτρα: Οι παρατάξεις των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ επιδιώκουν μέχρι και πλειστηριασμούς σε βάρος των μικροοφειλετών του Δήμου!

«Απο­κα­λύ­φθη­κε, για άλλη μια φορά, ότι η ενω­μέ­νη αντι­πο­λί­τευ­ση των ΝΔ – ΠΑΣΟΚ — ΣΥΡΙΖΑ και των “δορυ­φό­ρων” τους στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο θέλουν να προ­χω­ρή­σουν ακό­μα και σε πλει­στη­ρια­σμούς σε βάρος του πατραϊ­κού λαού, για την είσπρα­ξη οφει­λών προς το Δήμο», σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­σή της η δημο­τι­κή Αρχή Πάτρας.

Όπως ανα­φέ­ρει, «στη συνε­δρί­α­ση της Οικο­νο­μι­κής Επι­τρο­πής, στις 30/5/2023, για τον ταμεια­κό απο­λο­γι­σμό του Δήμου, οι εκπρό­σω­ποι συγκε­κρι­μέ­νων παρα­τά­ξε­ων πρό­τει­ναν μάλι­στα, σε περί­πτω­ση που ο Δήμος δεν έχει προ­σω­πι­κό για να πιέ­σει για την είσπρα­ξη των χρε­ών, ακό­μα και το εξής: “Δεν έχε­τε προ­σω­πι­κό, δώστε το σε εργο­λά­βο στο κάτω — κάτω. Τόσες εργο­λα­βί­ες δίνε­τε, δώστε σε έναν εργο­λά­βο ακό­μα, να εισπρά­ξου­με, είναι περί­πτω­ση που δεν χάνου­με”. Δηλα­δή, να δώσει ο Δήμος το ελεύ­θε­ρο στα γνω­στά funds, να λει­τουρ­γή­σουν ως εισπρα­κτι­κές εται­ρεί­ες για λογα­ρια­σμό του Δήμου και να κινή­σουν τα ανα­γκα­στι­κά μέτρα!» και συμπλη­ρώ­νει πως «μιλά­με ουσια­στι­κά για οφει­λές ανέρ­γων, μισθω­τών, συντα­ξιού­χων, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, που οι πολι­τι­κές των κομ­μά­των όσων κάνουν αυτές τις προ­τά­σεις, έχουν τσα­κί­σει και οδη­γή­σει στην εξαθλίωση».

Ταυ­τό­χρο­να, συνε­χί­ζει η δημο­τι­κή Αρχή, «οι παρα­τά­ξεις που τα ζητά­νε αυτά, ουδέ­πο­τε διεκ­δί­κη­σαν αυτά που δικαιού­ται ο πατραϊ­κός λαός. Άχνα δεν έχουν βγά­λει για τα παρα­κρα­τη­θέ­ντα ποσά απ’ τη χρη­μα­το­δό­τη­ση που θα έπρε­πε να λαμ­βά­νει ο Δήμος. Κάνουν πως δεν ξέρουν ότι ετη­σί­ως λαμ­βά­νου­με αντί για 91 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, μόλις 24. Η Δημο­τι­κή Αρχή, εξαρ­χής, προ­έ­βη σε όλες τις απαι­τού­με­νες ενέρ­γειες για να κατα­φέ­ρει να εισπρά­ξει τα οφει­λό­με­να ποσά απ’ τους μεγα­λο­ο­φει­λέ­τες του Δήμου, των οποί­ων οι οφει­λές αντι­στοι­χούν στο 1/3 των συνο­λι­κά οφειλομένων».

Υπο­γραμ­μί­ζει ακό­μα πως «ότι έχουν εξα­φα­νι­στεί από και­ρό, καθώς πρό­κει­ται για Ανώ­νυ­μες Εται­ρεί­ες, για εται­ρεί­ες που αλλά­ζουν όνο­μα και έδρα και απαλ­λάσ­σο­νται απ΄ τα βάρη τους. Έτσι, για παρά­δειγ­μα, εξα­φα­νί­στη­καν 2 δια­φη­μι­στι­κές εται­ρεί­ες, που χρω­στά­νε στο Δήμο εκα­τομ­μύ­ρια, απ’ τη δεκα­ε­τία του 2000. Και όλη αυτή την περί­ο­δο, είναι γνω­στοί όσοι ήταν στις Δημο­τι­κές Αρχές και δεν επε­δί­ω­καν να εισπρά­ξουν ποτέ τα οφει­λό­με­να (τέλη, λογα­ρια­σμούς κλπ), “φεσώ­νο­ντας” το Δήμο» και επι­ση­μαί­νει πως «κατα­νο­ού­με, λοι­πόν, για­τί τα κόμ­μα­τά τους, δεν έκα­ναν δεκτό το αίτη­μα που έχει κατα­θέ­σει η Δημο­τι­κή Αρχή απ’ το 2017, ώστε με από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου και με συγκε­κρι­μέ­να κρι­τή­ρια, να δια­γρά­φο­νται οφει­λές προς του Δήμους, από όσους απο­δε­δειγ­μέ­να δεν μπο­ρούν να πληρώσουν».

Κατα­λή­γο­ντας ξεκα­θα­ρί­ζει ότι «ως Δημο­τι­κή Αρχή είμα­στε, στα­θε­ρά και ατα­λά­ντευ­τα, με τη μεριά του πατραϊ­κού λαού, με τον οποίο αγω­νι­ζό­μα­στε κατά της κάθε κυβέρ­νη­σης των κομ­μά­των τους. Το “μακρύ χέρι” της κάθε αντι­λαϊ­κής κυβέρ­νη­σης, της κάθε αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής όπως αυτή που πρε­σβεύ­ει η ενω­μέ­νη αντι­πο­λί­τευ­ση, θα το “κόψει” ο πατραϊ­κός λαός».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο