Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτρα: Σε εξέλιξη τα έργα ανάπλασης της άνω πόλης — Θα αναδείξουν σημαντικά ιστορικά μνημεία και θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη

Στην ανά­δει­ξη των σημα­ντι­κών ιστο­ρι­κών μνη­μεί­ων που βρί­σκο­νται στην άνω πόλη της Πάτρας, στη βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας ζωής των κατοί­κων, αλλά και στην αύξη­ση του αριθ­μού των επι­σκε­πτών, με σκο­πό την ανά­πτυ­ξη της πόλης, στο­χεύ­ουν τα έργα ανά­πλα­σης που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη. Όπως ανέ­φε­ρε στο Αθη­ναϊ­κό — Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων ο αντι­δή­μαρ­χος, Χρή­στος Κορ­δάς, «τα έργα ανά­πλα­σης έχουν προ­χω­ρή­σει και εξα­κο­λου­θούν να προ­χω­ρούν με γρή­γο­ρους ρυθ­μούς και σε συν­δυα­σμό με την ανα­κα­τα­σκευή του παλαιού Δημο­τι­κού Νοσο­κο­μεί­ου, θα συμ­βάλ­λουν, ώστε να αλλά­ξει όψη όλη η περιοχή».

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με τον αντι­δή­μαρ­χο, «οι εργα­σί­ες έχουν ήδη προ­χω­ρή­σει, σε ό,τι αφο­ρά τους δρό­μους, τα πεζο­δρό­μια και τους πεζό­δρο­μους και αρχί­ζει πλέ­ον να δια­μορ­φώ­νε­ται η επό­με­νη ημέ­ρα της περιο­χής». Η έκτα­ση παρέμ­βα­σης, σύμ­φω­να με τον Χρή­στο Κορ­δά «αφο­ρά επι­φά­νεια συνο­λι­κού εμβα­δού περί­που 170 στρεμ­μά­των και το έργο απο­βλέ­πει στην βιο­κλι­μα­τι­κή και αισθη­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση της περιο­χής με χρή­ση κατάλ­λη­λων υλι­κών επί­στρω­σης, φύτευ­σης και αστι­κού εξοπλισμού».

Το έργο έχει προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 8.740.000 ευρώ και χρη­μα­το­δο­τεί­ται από το ΕΣΠΑ, στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος Βιώ­σι­μης Αστι­κής Ανά­πτυ­ξης και εντάσ­σε­ται στο επι­χει­ρη­σια­κό πρό­γραμ­μα «Δυτι­κή Ελλά­δα 2014–2020», ενώ όπως ανέ­φε­ρε στο ΑΠΕ — ΜΠΕ ο Χρή­στος Κορ­δάς, «οι εργα­σί­ες εκτι­μά­ται ότι μπο­ρεί να έχουν ολο­κλη­ρω­θεί μέσα στο 2023».

Οι εργα­σί­ες που εκτε­λού­νται και πρό­κει­ται να εκτε­λε­στούν αφο­ρούν μετα­ξύ άλλων:

*Ανα­κα­τα­σκευή οδών, πεζο­δρο­μί­ων και πλατειών

*Ανα­βάθ­μι­ση του αστι­κού εξο­πλι­σμού, όπως καθι­στι­κά, ζαρ­ντι­νιέ­ρες, βρύ­σες, απορ­ριμ­μα­το­δέ­κτες κ.α.

*Δια­μόρ­φω­ση θέσε­ων στάθ­μευ­σης αυτο­κι­νή­των και μοτοποδηλάτων

*Εμπλου­τι­σμός της φύτευ­σης με επι­λο­γή κατάλ­λη­λων δέντρων και εργα­σί­ες άρδευσης

*Τοπο­θέ­τη­ση νέου ενιαί­ου αστι­κού φωτι­σμού με λαμ­πτή­ρες LED.

Επί­σης, έχει προ­βλε­φθεί η διευ­κό­λυν­ση της προ­σβα­σι­μό­τη­τας ατό­μων ΑΜΕΑ στην περιο­χή ανά­πλα­σης, με τη δια­μόρ­φω­ση ραμπών πρό­σβα­σης, κατα­σκευή οδη­γών όδευ­σης τυφλών και εγκα­τά­στα­ση συστη­μά­των ηχη­τι­κής ειδο­ποί­η­σης στους σηματοδότες.

Το παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο

Όσον αφο­ρά την ανα­κα­τα­σκευή του παλαιού Δημο­τι­κού Νοσο­κο­μεί­ου, που θεμε­λιώ­θη­κε το 1857 από τον βασι­λιά, Όθω­να και κατα­σκευά­στη­κε σε σχέ­δια του Δανού αρχι­τέ­κτο­να, Χάν­σεν, ο αντι­δή­μαρ­χος λέει στο ΑΠΕ — ΜΠΕ ότι «έχει ολο­κλη­ρω­θεί η έγκρι­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης και πλέ­ον βρί­σκε­ται στη δια­δι­κα­σία της δημο­πρά­τη­σης, ενώ ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του έργου φθά­νει περί­που τα 10.700.000 ευρώ». Μετά το τέλος των εργα­σιών, το κτί­ριο, συνο­λι­κού εμβα­δού 2.000 τ.μ., πρό­κει­ται να στε­γά­σει την οπτι­κο­α­κου­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά της πόλης και να φιλο­ξε­νή­σει εκθέ­σεις και συνέδρια.

Ουσια­στι­κά θα πρό­κει­ται για μια μόνι­μη δομή, που θα συλ­λέ­γει το οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό της πόλης, το οποίο θα το δια­σώ­ζει και θα το τεκ­μη­ριώ­νει, ενώ οι πολί­τες θα έχουν πρό­σβα­ση στο σύνο­λο κάθε απει­κό­νι­σης και κινού­με­νης εικό­νας, φωτο­γρα­φί­ας και ηχο­γρά­φη­σης, αλλά και ψηφια­κής απο­τύ­πω­σης της πολι­τι­στι­κής κληρονομιάς.

Το συγκε­κρι­μέ­νο κτί­ριο λει­τούρ­γη­σε ως νοσο­κο­μείο μέχρι τις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1970, ενώ από τα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του ’90 και για περί­που 10 χρό­νια στέ­γα­σε υπη­ρε­σί­ες του πολι­τι­στι­κού τομέα του δήμου. Παράλ­λη­λα, στο αίθριο του κτι­ρί­ου έχουν φιλο­ξε­νη­θεί θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις, πολι­τι­στι­κές εκδη­λώ­σεις, καθώς και το τρι­ή­με­ρο της τζαζ, «Jazz+Πράξεις» του διε­θνούς φεστιβάλ.

Οι τέσσερις μεγάλες σκάλες

Στο μετα­ξύ, πρό­κει­ται άμε­σα να ξεκι­νή­σουν τα έργα για την ανα­κα­τα­σκευή των τεσ­σά­ρων κλι­μά­κων της Πάτρας, οι οποί­ες συν­δέ­ουν την άνω πόλη με το ιστο­ρι­κό και εμπο­ρι­κό κέντρο, αφού ήδη υπο­γρά­φη­κε η σύμ­βα­ση για το έργο, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, 265.000 ευρώ.

Οι τέσ­σε­ρις μεγά­λες κλί­μα­κες, Αγί­ου Νικο­λά­ου, Γερο­κω­στο­πού­λου, Πατρέ­ως και Τριών Ναυάρ­χων με τα συνο­λι­κά 439 σκα­λο­πά­τια, στέ­κουν επι­βλη­τι­κά από τον 19ο αιώ­να και τα χρό­νια του μεσο­πο­λέ­μου ανά­με­σα στην άνω και την κάτω πόλη της Πάτρας, «καλώ­ντας» επι­σκέ­πτες και κατοί­κους για έναν περί­πα­το σε ιστο­ρι­κά μνη­μεία, όπως το κάστρο, το Ρωμαϊ­κό Ωδείο, τμή­μα του Ρωμαϊ­κού Στα­δί­ου, το ναό του Παντο­κρά­το­ρα, αλλά και στην παλιά πόλη.

Οι συγκε­κρι­μέ­νες σκά­λες, έχουν χαρα­κτη­ρι­στεί από το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, ως ιστο­ρι­κά δια­τη­ρη­τέα μνη­μεία και απο­τε­λούν τοπό­ση­μα της πόλης, αλλά και στοι­χεία δημιουρ­γί­ας του πολε­ο­δο­μι­κού ιστού της. Όμως, λόγω της έλλει­ψης συντή­ρη­σης και των φθο­ρών που έχουν υπο­στεί, όχι μόνο είναι επι­κίν­δυ­νες για όσους τις χρη­σι­μο­ποιούν, αλλά παρου­σιά­ζουν πλέ­ον μη ενιαίο αρχι­τε­κτο­νι­κό απο­τέ­λε­σμα, αλλοιώ­νο­ντας έτσι ένα σημα­ντι­κό πολι­τι­στι­κό στοι­χείο της πόλης.

Οι εργα­σί­ες που θα γίνουν, μέσω των οποί­ων δια­σφα­λί­ζε­ται και η προ­σβα­σι­μό­τη­τα των ατό­μων με ανα­πη­ρία, βασί­ζο­νται στην αρχι­τε­κτο­νι­κή μελέ­τη του Δήμου Πατρέ­ων. Το έργο έχει προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 265.000 ευρώ και χρη­μα­το­δο­τεί­ται από το επι­χει­ρη­σια­κό πρό­γραμ­μα «Δυτι­κή Ελλά­δα 2014 — 2020».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο