Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία στην Δυτική Ελλάδα

Τέσ­σε­ρα άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν σε περιο­χές της Αχα­ΐ­ας και της Ηλεί­ας, τα οποία κατη­γο­ρού­νται για ενδο­οι­κο­γε­νεια­κή βία.

Στην πρώ­τη περί­πτω­ση, συνε­λή­φθη χθες το από­γευ­μα στην Δυτι­κή Αχα­ΐα, ένας άνδρας, διό­τι απεί­λη­σε λεκτι­κά την μητέ­ρα του για την ζωή της, ενώ στη συνέ­χεια οδη­γή­θη­κε στο Β’ Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα της Πάτρας, διό­τι η εν δια­στά­σει σύζυ­γός του, υπέ­βα­λε καταγ­γε­λία σε βάρος του για απει­λές που δέχτη­κε τηλε­φω­νι­κά από τον κατη­γο­ρού­με­νο.

Στη δεύ­τε­ρη περί­πτω­ση, συνε­λή­φθη ένας άνδρας χθες το βρά­δυ, στην Πάτρα, διότι ο αδερ­φός του, με τον οποίο έμε­ναν μαζί υπέ­βα­λε καταγ­γε­λία σε βάρος του για λεκτι­κές απει­λές.

Στην τρί­τη περί­πτω­ση, συνε­λή­φθη χθες το από­γευ­μα στην Αμα­λιά­δα, ένα ανδρό­γυ­νο, διό­τι η αδερ­φή του άνδρα υπέ­βα­λε καταγ­γε­λία σε βάρος τους για απει­λή και εξύ­βρι­ση που δέχτη­κε από τον αδερ­φό της και εξύ­βρι­ση αντί­στοι­χα από την σύζυ­γό του.

Και οι τέσ­σε­ρις συλ­λη­φθέ­ντες ανα­μέ­νε­ται να οδη­γη­θούν στους εισαγ­γε­λείς Πατρών και Αμαλιάδας.

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο