Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτρα: Τοποθετήθηκαν κάγκελα σε τμήμα της παραλιακής ζώνης για να αποφευχθεί συνωστισμός πληθυσμού (ΦΩΤΟ)

Κάγκε­λα ώστε να στα­μα­τή­σει ο συνω­στι­σμός που παρα­τη­ρή­θη­κε το τελευ­ταίο διά­στη­μα και να απο­φευ­χθεί ο κίν­δυ­νος δια­σπο­ράς του κορο­νοϊ­ού τοπο­θέ­τη­σαν συνερ­γεία του Δήμου Πατρέ­ων στην παρα­λια­κή ζώνη, από το Θεα­τρά­κι έως την οδό Κανελλοπούλου.

«Μετά και τον περιο­ρι­σμό της κίνη­σης στην περιο­χή της πλαζ, παρα­τη­ρή­θη­κε, τις τελευ­ταί­ες μέρες, ένας συνω­στι­σμός πολι­τών, δια­φό­ρων ηλι­κιών, στην παρα­λια­κή ζώνη από το Θεα­τρά­κι μέχρι την Κανελ­λο­πού­λου», δήλω­σε ο αντι­δή­μαρ­χος Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του Δήμου Πατρέ­ων, Ανδρέ­ας Αθανασόπουλος.

«Είμα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να προ­χω­ρή­σου­με στον περιο­ρι­σμό της κίνη­σης των συμπο­λι­τών μας για­τί ο κίν­δυ­νος της δια­σπο­ράς του κορο­νοϊ­ού εξα­κο­λου­θεί να είναι μεγά­λος. Προ­σπα­θού­με με αυτό τον τρό­πο, στο πλαί­σιο μιας γενι­κό­τε­ρης και επί­πο­νης προ­σπά­θειας που κάνει ο δήμος μας μέσω και των Κοι­νω­νι­κών Υπη­ρε­σιών και των άλλων Διευ­θύν­σε­ων, να περιο­ρί­σου­με τον κίν­δυ­νο εξά­πλω­σης του ιού, ώστε να μπο­ρέ­σου­με να ξεπε­ρά­σου­με αυτή την περι­πέ­τεια που περ­νά­ει σήμε­ρα ο λαός μας και να έχου­με στη συνέ­χεια τη δύνα­μη να διεκ­δι­κή­σου­με, ο δήμος και οι φορείς, τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και της πόλης μας», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Σημειώ­νε­ται πως τον περιο­ρι­σμό της κίνη­σης των πολι­τών στην παρα­λια­κή ζώνη της Πάτρας, λόγω φόβου δια­σπο­ράς του κορο­νοϊ­ού, είχε ειση­γη­θεί με έγγρα­φό του προς τον περι­φε­ρειάρ­χη Δυτι­κής Ελλά­δας, Νεκτά­ριο Φαρ­μά­κη, ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων, Κώστας Πελετίδης.

Παράλ­λη­λα, τοπο­θε­τή­θη­καν την Τρί­τη 14 Απρί­λη, χημι­κές τουα­λέ­τες ανδρών και γυναι­κών σε κάθε λαϊ­κή αγο­ρά οι οποί­ες, όπως τονί­ζει ο δήμος, «απο­σύ­ρο­νται στο τέλος της λαϊ­κής αγο­ράς, απο­λυ­μαί­νο­νται και στή­νο­νται ξανά την επό­με­νη ημέ­ρα σε κάθε λαϊ­κή». Επί­σης ξεκα­θα­ρί­ζει πως «τα συνο­λι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας από τη Δημο­τι­κή Αρχή, με εργα­ζό­με­νους από άλλες Υπη­ρε­σί­ες του Δήμου και σε συνερ­γα­σία με τους Συλ­λό­γους επαγ­γελ­μα­τιών που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στις λαϊ­κές, έχουν απο­δώ­σει και έχου­με θετι­κά αποτελέσματα».

paraliaki zoni patraw1 paraliaki zoni patraw2

Πηγή:902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο