Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτρα: Χιλιάδες λαού είπαν «όχι» στο κλείσιμο του «Καραμανδάνειου» Νοσοκομείου Παίδων

«Ξεση­κω­μός. Όχι στο κλεί­σι­μο του «Καρα­μαν­δά­νειου. Κανείς δεν έχει το δικαί­ω­μα να θέτει σε κίν­δυ­νο την ζωή των παι­διών μας», ήταν το σύν­θη­μα που έγρα­φε το πανό της δημο­τι­κής αρχής Πάτρας, στην κεφα­λή της μεγά­λης πορεί­ας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στους δρό­μους της πόλης.

Το σύν­θη­μα αυτό απο­τε­λεί την απαί­τη­ση χιλιά­δων κόσμου που συμ­με­τέ­χει στην κινη­το­ποί­η­ση, αλλά και όλου του λαού της Πάτρας.

Οικο­γέ­νειες με τα παι­διά τους, εργα­ζό­με­νοι, συντα­ξιού­χοι, φοι­τη­τές, σωμα­τεία, φορείς συμ­με­τεί­χαν στην πολύ μεγά­λη πορεία φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όπως, «Κάτω τα χέρια απ’ τα νοσο­κο­μεία, προ­έ­χει των παι­διών μας η υγεία», «Όχι στου ΝΑΤΟ τα σφα­γεία, δώστε λεφτά για την υγεία» και «Δωρε­άν υγεία για εμάς και τα παι­διά μας του κρά­τους υπο­χρέ­ω­ση και μας δικαί­ω­μά μας».

Νωρί­τε­ρα στην πλα­τεία Γεωρ­γί­ου, έγι­ναν χαι­ρε­τι­σμοί από εκπρο­σώ­πους σωμα­τεί­ων και φορέ­ων, καθώς και του ΕΚ Πάτρας, ενώ ομι­λία έγι­νε από τον Κώστα Πελε­τί­δη, δήμαρ­χο Πάτρας.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο