Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθαναν και τα τρία παιδιά που βρέθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο ναυάγιο στη Λέρο

Πέθα­ναν και τα τρία παι­διά που βρέ­θη­καν σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση στο ναυά­γιο ξερι­ζω­μέ­νων στη Λέρο.

Ενη­με­ρώ­θη­κε ο τοπι­κός Λιμε­νάρ­χη από το Νοσο­κο­μείο της Λέρου ότι κατέ­λη­ξαν τρία παι­διά. Πρό­κει­ται για δύο αγό­ρια και ένα κορί­τσι περί­που πέντε ετών…

Νωρί­τε­ρα είχε βρε­θεί νεκρή και μία γυναί­κα. Συνο­λι­κά έχουν πεθά­νει 4 άνθρω­ποι σε μια ακό­μα τρα­γω­δία στο Αιγαίο που έχει γίνει υγρό νεκρο­τα­φείο προ­σφύ­γων και μετα­να­στών που ανα­ζη­τούν μια καλύ­τε­ρη μέρα κυνη­γη­μέ­νοι από τους πολέ­μους και τη φτώχεια.

Δια­σώ­θη­καν συνο­λι­κά 41 άτομα.

Να καταρ­γη­θεί το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο του εγκλω­βι­σμού και των απε­λά­σε­ων και η Κοι­νή Δήλω­ση ΕΕ-Τουρ­κί­ας, ζητά με ανα­κοί­νω­ση το ΚΚΕ που επι­ση­μαί­νει τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες όλων των κυβερ­νή­σε­ων.

Ο υπουρ­γός υπουρ­γός Ναυ­τι­λί­ας, Γιάν­νης Πλα­κιω­τά­κης δήλω­σε ότι τους ξερι­ζω­μέ­νους ‚εγκα­τέ­λει­ψαν αβο­ή­θη­τους» ανοι­κτά της Λέρου «τα εγκλη­μα­τι­κά κυκλώ­μα­τα δια­κι­νη­τών που εκκι­νούν από την Τουρ­κία, με την ανο­χή των Τουρ­κι­κών Αρχών». Ωστό­σο απέ­φυ­γε κάθε ανα­φο­ρά στη Κοι­νή Δήλω­ση ΕΕ-Τουρ­κί­ας που οδη­γεί σε πολύ­νε­κρα ναυά­για και στον εγκλω­βι­σμό προ­σφύ­γων και μεταναστών.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο