Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθαναν λόγω του κρύου τα κινεζικά φυτά που είχαν βλαστήσει στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού

Δεν πρό­λα­βε να απο­κτή­σει ζωή η σκο­τει­νή πλευ­ρά του φεγ­γα­ριού και την έχα­σε κιό­λας, καθώς τα πρώ­τα πρά­σι­να φυλ­λα­ρά­κια που είχαν σκά­σει μύτη, πέθα­ναν μόλις 24 ώρες μετά την εντυ­πω­σια­κή φωτο­γρα­φία τους που η Κίνα είχε δώσει στη δημοσιότητα.

Τα φυτά του βαμ­βα­κιού που είχαν στεί­λει στη Σελή­νη οι Κινέ­ζοι με το σκά­φος Chang’e‑4 και τα οποία είχαν προ ημε­ρών πετά­ξει βλα­στά­ρια χάρη στις ηλια­κές ακτί­νες, είναι ήδη νεκρά εξαι­τί­ας του πολύ κρύ­ου που φθά­νει τους μεί­ον 170 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, από τη στιγ­μή που χάθη­κε ο Ήλιος πάνω από το σημείο της προ­σε­λή­νω­σης και έπε­σε η μακριά σελη­νια­κή νύχτα που διαρ­κεί περί­που δύο εβδομάδες.

Πρό­κει­ται για ένα βιο­λο­γι­κό πεί­ρα­μα, που περι­λαμ­βά­νει επί­σης σπό­ρους πατά­τας, κανό­λας (ποι­κι­λί­ας της ελαιο­κράμ­βης) και αρα­βί­δο­ψης, καθώς επί­σης αυγά μυγών και ζυμο­μύ­κη­τες, σε μια προ­σπά­θεια να μελε­τη­θεί πώς αντι­δρούν και ανα­πτύσ­σο­νται τα φυτά και άλλοι οργα­νι­σμοί στο αφι­λό­ξε­νο σελη­νια­κό περι­βάλ­λον — με την προ­ο­πτι­κή να τρα­φεί μια μελ­λο­ντι­κή σελη­νια­κή αποι­κία ανθρώπων.

Λίγο μετά την ιστο­ρι­κή κινε­ζι­κή προ­σε­λή­νω­ση στις αρχές Ιανουα­ρί­ου, άρχι­σε το πεί­ρα­μα μέσα στο βάρους 2,6 κιλών δοχείο από αλου­μί­νιο, μια μίνι βιό­σφαι­ρα που περιεί­χε τα γήι­να δείγ­μα­τα. Στην αρχή οι σπό­ροι βαμ­βα­κιού τα πήγαν πολύ καλά και έγι­ναν τα πρώ­τα φυτά που βλά­στη­σαν στην επι­φά­νεια ενός άλλου κόσμου.

Όμως, όπως έκα­ναν γνω­στό σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου οι Κινέ­ζοι επι­στή­μο­νες του πει­ρά­μα­τος, με επι­κε­φα­λής τον καθη­γη­τή Λίου Χαν­λόνγκ από το Πανε­πι­στή­μιο Τσον­γκ­κίνγκ, η θερ­μο­κρα­σία μέσα στο δοχείο με τα φυτά έπε­σε στους μεί­ον 52 βαθ­μούς Κελ­σί­ου και το πεί­ρα­μα έλα­βε τέλος. Κάτι που, όπως είπαν, περί­με­ναν να συμ­βεί. Επει­δή το δοχείο είναι σφρα­γι­σμέ­νο, τα υλι­κά από τα φυτά που θα απο­συ­ντε­θούν τις επό­με­νες εβδο­μά­δες, δεν θα διαρ­ρεύ­σουν στη σελη­νια­κή επι­φά­νεια, δια­βε­βαί­ω­σαν εκπρό­σω­ποι της Κινε­ζι­κής Δια­στη­μι­κής Υπηρεσίας.

Οι σπό­ροι βαμ­βα­κιού ήσαν οι πρώ­τοι που βλά­στη­σαν σε άλλο ουρά­νιο σώμα, αλλά όχι οι πρώ­τοι που βλά­στη­σαν στο διά­στη­μα. Κάτι ανά­λο­γο έχει συμ­βεί σε τρεις δια­στη­μι­κούς σταθ­μούς έως τώρα, στον ρωσι­κό Μιρ, στον Διε­θνή Δια­στη­μι­κό Σταθ­μό και στον κινε­ζι­κό Τιανγκόνγκ‑2.

Οι Κινέ­ζοι δεν έδω­σαν πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα άλλα φυτά και τους άλλους οργα­νι­σμούς, που πάντως δεν φαί­νε­ται να έχουν δώσει σημεία ζωής μέχρι στιγ­μής, δηλα­δή είτε τα φυτά να βλα­στή­σουν, είτε τα αυγά των μυγών να εκκολαφθούν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο