Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθαναν στην πανδημία μέχρι στιγμής τόσες νοσοκόμες όσες και στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Η τελευ­ταία έκθε­ση του Διε­θνούς Συμ­βου­λί­ου Νοση­λευ­τών (ICN) ανα­φέ­ρει ότι ο αριθ­μός των νοσο­κό­μων που έχουν πεθά­νει από COVID ‑19 έφτα­σε τον Οκτώ­βριο τις 1.500, από 1.097 τον Αύγουστο. 

Ο αριθ­μός περι­λαμ­βά­νει νοσο­κό­μες μόνο από 44 από τις 130 χώρες του κόσμου όπου εκπρο­σω­πεί­ται το Συμ­βού­λιο, και είναι του­λά­χι­στον διπλά­σιος ο πραγ­μα­τι­κός αριθ­μός θανά­των, γύρω στις 3000 νοση­λευ­τές, εκτι­μά η Annette Kennedy πρό­ε­δρος του Συμβουλίου.

-Σε πολ­λές χώρες οι νοσο­κό­μες φρο­ντί­ζουν αρρώ­στους με Covid-19 χωρίς τον απα­ραί­τη­το ή κακής ποιό­τη­τας εξο­πλι­σμό, δου­λεύ­ουν πολ­λές ώρες πάνω από το κανο­νι­κό ωράριο. 

Πολ­λές φορές αντι­με­τω­πί­ζο­νται με καχυ­πο­ψία σαν τους ανθρώ­πους που μετα­δί­δουν τον ιό, ζού­νε όμως μέσα στον φόβο μήπως κολ­λή­σουν οι ίδιοι και μετε­φέ­ρουν τον ιό και στην οικο­γε­νειά τους. Υπάρ­χουν του­λά­χι­στον 6 εκα­τομ­μύ­ρια κενές θέσεις νοσο­κό­μων στον κόσμο. 

H νοσο­κό­μα είναι ο τελευ­ταί­ος άνθρω­πος που κρα­τά­ει το χέρι του αρρώ­στου πριν πεθά­νει, ανα­φέ­ρει η Annette Kennedy.

Ακό­μα κι αν το ποσο­στό θνη­σι­μό­τη­τας μετα­ξύ των περισ­σό­τε­ρων από 20 εκα­τομ­μυ­ρί­ων εργα­ζο­μέ­νων στον τομέα της υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης είναι μόνο 0,5%, από 2,6% που ισχύ­ει παγκό­σμια, πάνω από 20.000 εργα­ζό­με­νοι στον τομέα της υγεί­ας έχουν κιν­δυ­νεύ­σει να πεθά­νουν από τον ιό.

Μιλώ­ντας κατά τη διάρ­κεια του δια­δι­κτυα­κού συνε­δρί­ου “Nightingale 2020” στις 27–28 Οκτω­βρί­ου, ο Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος του ICN Howard Catton ανέφερε:

-Το γεγο­νός ότι έχουν πεθά­νει τόσες πολ­λές νοσο­κό­μες κατά τη διάρ­κεια αυτής της παν­δη­μί­ας, όσες πέθα­ναν κατά τη διάρ­κεια του Α Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, είναι συγκλο­νι­στι­κό. Από τον Μάιο του 2020 ζητού­με την τυπο­ποι­η­μέ­νη και συστη­μα­τι­κή συλ­λο­γή δεδο­μέ­νων σχε­τι­κά με τις λοι­μώ­ξεις και τους θανά­τους των εργα­ζο­μέ­νων στον τομέα της υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης και το γεγο­νός ότι ακό­μη δεν εφαρ­μό­ζε­ται από όλες τις χώρες είναι σκάνδαλο.

Το 2020 είναι το Διε­θνές Έτος της Νοσο­κό­μας και της Μαί­ας και η 200η επέ­τειος από τη γέν­νη­ση της Florence Nightingale και είμαι βέβαιος ότι θα ήταν πολύ λυπη­μέ­νη και θυμω­μέ­νη για αυτήν την έλλει­ψη δεδομένων.

Η Florence Nightingale απέ­δει­ξε κατά τη διάρ­κεια του Κρι­μαι­κού πολέ­μου πώς η συλ­λο­γή και η ανά­λυ­ση δεδο­μέ­νων μπο­ρεί να βελ­τιώ­σει την κατα­νό­η­σή μας για τους κιν­δύ­νους για την υγεία, ώστε να βελ­τιώ­σου­με τις κλι­νι­κές πρα­κτι­κές και να σώσου­με ζωές, και αυτό συμπε­ρι­λαμ­βά­νει νοσο­κό­μες και εργα­ζό­με­νους στον τομέα της υγεί­ας. Εάν ήταν ζωντα­νή σήμε­ρα, οι ηγέ­τες του κόσμου θα άκου­γαν τη φωνής της να λέει πως πρέ­πει να προ­στα­τεύ­σουν τις νοσο­κό­μες μας. Υπάρ­χει ένα χάσμα μετα­ξύ των κολα­κευ­τι­κών λέξε­ων και των επαί­νων που παίρ­νου­με και της δρά­σης που πρέ­πει να αναληφθεί. 

Μιλώ­ντας μετά το Συνέ­δριο, ο κ. Catton είπε ότι η παν­δη­μία απέ­δει­ξε πώς ο όλος ο πλα­νή­της είναι στε­νά συν­δε­δε­μέ­νος και ότι οι κυβερ­νη­τι­κές αντι­δρά­σεις πρέ­πει να το ανα­γνω­ρί­σουν και να αντα­πο­κρι­θούν κατάλληλα.

-Πιστεύω πραγ­μα­τι­κά ότι αυτό που λέμε παγκό­σμιο δεν ήταν ποτέ πιο τοπι­κό όσον αφο­ρά τις προ­κλή­σεις που αντι­με­τω­πί­ζου­με, τα μαθή­μα­τα που πρέ­πει να πάρου­με και τις λύσεις που αναζητούμε. 

Για παρά­δειγ­μα, η από­κτη­ση ατο­μι­κού προ­στα­τευ­τι­κού εξο­πλι­σμού δια­συ­νο­ρια­κά απαι­τεί από τις κυβερ­νή­σεις γει­το­νι­κών χωρών να συνερ­γα­στούν σε θέμα­τα τελω­νεί­ων και ελέγ­χου και, όταν έχου­με ένα εμβό­λιο, να το χορη­γή­σου­με σε όλους όσους το χρειά­ζο­νται, και όχι μόνο σε εκεί­νους που μπο­ρούν να πλη­ρώ­σουν για αυτό, απαι­τεί­ται πολυ­μέ­ρεια και συνεργασία.

-Οι νοσο­κό­μες θα δια­δρα­μα­τί­σουν σημα­ντι­κό ρόλο σε αυτό που έρχε­ται και μετά το COVID-19 με την εμπει­ρία μας και τα δεδο­μέ­να που έχου­με επι­ση­μά­νει. Έχου­με μια πολύ ισχυ­ρή και νόμι­μη φωνή που πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με για να επη­ρε­ά­σου­με τα συστή­μα­τα υγεί­ας του μέλλοντος. 

Σχο­λιά­ζο­ντας τις δια­δη­λώ­σεις και απερ­γί­ες ορι­σμέ­νων νοσο­κό­μων στην Ευρώ­πη για τον χει­ρι­σμό της παν­δη­μί­ας, ο κ. Catton είπε:

-Δεν με εκπλήσ­σει το γεγο­νός ότι φτά­σα­με σε αυτό το σημείο, επει­δή μπή­κα­με σε αυτήν την παν­δη­μία τόσο άσχη­μα προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι, με έλλει­ψη επεν­δύ­σε­ων, με έξι εκα­τομ­μύ­ρια νοσο­κό­μες λιγό­τε­ρες από ότι χρειά­ζο­νται και την βρα­δύ­τη­τα ορι­σμέ­νων κυβερ­νή­σε­ων να αντα­πο­κρι­θούν κατάλληλα.

-Αυτό είναι ένα μεγά­λο μάθη­μα για το μέλ­λον. Όταν τελειώ­σει αυτή η παν­δη­μία, δεν πρέ­πει ποτέ να θεω­ρή­σου­με τα συστή­μα­τα υγεί­ας μας δεδο­μέ­να και πρέ­πει να επεν­δύ­σου­με πολύ περισ­σό­τε­ρο σε αυτά και στους εργα­ζό­με­νους στον τομέα της υγεί­ας μας.

-Οι νοσο­κό­μες είναι θυμω­μέ­νες για την έλλει­ψη ετοι­μό­τη­τας, αλλά είναι επί­σης θυμω­μέ­νες για την έλλει­ψη υπο­στή­ρι­ξης που έχουν λάβει.

-Πρέ­πει να προ­χω­ρή­σου­με από τους επαί­νους και τα κολα­κευ­τι­κά λόγια σε πραγ­μα­τι­κή δρά­ση, για­τί κανέ­νας από εμάς από μόνος του, δεν πρό­κει­ται να τα κατα­φέ­ρει και οι οικο­νο­μί­ες δεν θα ανα­κάμ­ψουν αν δεν δια­τη­ρή­σου­με τους εργα­ζό­με­νους στον τομέα της Υγεί­ας και τις νοσο­κό­μες μας ικα­νές να μας φρο­ντί­σουν όλους μας. 

BANNER panos3Όσον αφο­ρά την χώρα μας:

Οι ελλεί­ψεις είναι γνω­στές στην χώρα μας όσο και τα αιτή­μα­τα του νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού για περισ­σό­τε­ρες ανα­γκαί­ες προ­σλή­ψεις. Δεν γίνο­νται μια και η κυβέρ­νη­ση έχει επι­λέ­ξει να στη­ρί­ξει τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και όχι την υγεία του λαού και το σύστη­μα Υγείας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο