Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε από κορωνοϊό ο πρωθυπουργός της Σουαζιλάνδης

Ο Αμπρόζ Ντλα­μί­νι, πρω­θυ­πουρ­γός της Σουα­ζι­λάν­δης (γνω­στής επί­σης ως Εσουα­τί­νι), πέθα­νε από κορω­νο­ϊό σε ηλι­κία 52 ετών.

Ο Ντλα­μί­νι απε­βί­ω­σε έπει­τα από νοση­λεία σε νοσο­κο­μείο της Νότιας Αφρι­κής, κάτι που γνω­στο­ποί­η­σε ο αντι­πρό­ε­δρος της Σουαζιλάνδης.

«Η αυτού μεγα­λειό­της μου ανέ­θε­σε να ενη­με­ρώ­σω το έθνος για τον λυπη­ρό και πρό­ω­ρο θάνα­το της αυτού εξο­χό­τη­τος» του πρω­θυ­πουρ­γού «το από­γευ­μα, ενώ νοση­λευό­ταν σε νοσο­κο­μείο της Νότιας Αφρι­κής», ανέ­φε­ρε ο Θέμπα Μασούκου.

Ο Ντλα­μί­νι είχε εισα­χθεί σε νοσο­κο­μείο της Νότιας Αφρι­κής την 1η Δεκεμ­βρί­ου, δύο εβδο­μά­δες και πλέ­ον αφού δια­γνώ­στη­κε πως είχε προ­σβλη­θεί από τον κορω­νο­ϊό. Ανα­κοί­νω­σε πως μολύν­θη­κε τη 15η Νοεμ­βρί­ου, τονί­ζο­ντας ότι ήταν «ασυμ­πτω­μα­τι­κός» και προ­σθέ­το­ντας πως αισθα­νό­ταν καλά.

Το Βασί­λειο του Εσουα­τί­νι (Σουα­ζι­λάν­δη) είναι ένα περί­κλει­στο κρά­τος στη νότια Αφρι­κή, ανά­με­σα στη Νότια Αφρι­κή και τη Μοζαμ­βί­κη με πλη­θυ­σμό περί­που 1.200.000 κατοί­κους. Ο ανώ­τα­τος άρχο­ντας της χώρας, βασι­λιάς Μσουά­τι Γ΄, κυβερ­νά ως από­λυ­τος μονάρχης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο