Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η Αλίκη Γιωτοπούλου — Μαραγκοπούλου

«Εφυ­γε» χτες από τη ζωή πλή­ρης ημε­ρών (101 χρο­νών) η Αλί­κη Γιω­το­πού­λου — Μαρα­γκο­πού­λου, Ομό­τι­μη Καθη­γή­τρια Εγκλη­μα­το­λο­γί­ας και πρώ­ην Πρύ­τα­νης του Παντεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου, δικη­γό­ρος στον Αρειο Πάγο και στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας. Υπήρ­ξε μετα­ξύ άλλων πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Επι­τρο­πής της Ελλά­δας για τα Δικαιώ­μα­τα του Ανθρώ­που, ενώ για την ακα­δη­μαϊ­κή και κοι­νω­νι­κή της δρα­στη­ριό­τη­τα τιμή­θη­κε με πολ­λά ελλη­νι­κά και διε­θνή βραβεία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο