Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η αρχαιολόγος Καίτη Δημακοπούλου, πρώην διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Έφυ­γε από τη ζωή, σε ηλι­κία 86 ετών, η αρχαιο­λό­γος Καί­τη Δημα­κο­πού­λου. Με πλού­σιο ερευ­νη­τι­κό έργο, διε­νήρ­γη­σε πολ­λές ανα­σκα­φές, μετα­ξύ των οποί­ων η συστη­μα­τι­κή ανα­σκα­φι­κή έρευ­να ‑σε συνερ­γα­σία με το Σου­η­δι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Ινστι­τού­το– στη μυκη­ναϊ­κή ακρό­πο­λη της Μιδέ­ας στην Αργο­λί­δα, ενώ υπήρ­ξε Διευ­θύ­ντρια του Εθνι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Μουσείου.

Συλ­λυ­πη­τή­ριο μήνυ­μα εξέ­δω­σε η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Λ. Μενδώνη.

Συλ­λυ­πη­τή­ριο μήνυ­μα εξέ­δω­σε και το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο που απο­χαι­ρέ­τη­σε την επί­τι­μη Διευ­θύ­ντριά του. «Η Καί­τη Δημα­κο­πού­λου υπη­ρέ­τη­σε το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο για μια μακρά περί­ο­δο αρχι­κά ‑από το 1983- ως Έφο­ρος της Προϊ­στο­ρι­κής Συλ­λο­γής και αργό­τε­ρα ‑από το 1994 έως την αφυ­πη­ρέ­τη­σή της- ως Διευ­θύ­ντρια του Μου­σεί­ου. Με τη βαθιά γνώ­ση της, την ανα­σκα­φι­κή εμπει­ρία και το  επι­στη­μο­νι­κό της κύρος ανέ­δει­ξε την Προϊ­στο­ρι­κή Συλ­λο­γή του Μου­σεί­ου επι­λέ­γο­ντας να προ­χω­ρή­σει τόσο στον εκσυγ­χρο­νι­σμό των υπο­δο­μών της μόνι­μης έκθε­σης με γνώ­μο­να την προ­σέγ­γι­ση του κοι­νού όσο και στην προ­βο­λή των εκθε­μά­των μέσω περιο­δι­κών εκθέ­σε­ων που απο­τέ­λε­σαν ορό­ση­μα για την μυκη­ναϊ­κή, κυρί­ως, αρχαιο­λο­γία […] «Εμείς, οι άνθρω­ποι του Εθνι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου, εκφρά­ζου­με τα ειλι­κρι­νή συλ­λυ­πη­τή­ριά μας προς την οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους της Καί­της Δημα­κο­πού­λου. Θα τη θυμό­μα­στε πάντα με βαθιά εκτίμηση».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο