Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η Βέρα Νικολαΐδου

«Έφυ­γε» από τη ζωή σήμε­ρα το πρωί η σ. Βέρα Νικο­λα­ΐ­δου, για χρό­νια μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ.

Η σ. Βέρα Νικο­λα­ΐ­δου γεν­νή­θη­κε στη Νίκαια το 1945.

Οργα­νώ­θη­κε στη Νεο­λαία Λαμπρά­κη και από το 1968 στο ΚΚΕ.

Σπού­δα­σε Οικο­νο­μι­κά στη Βου­δα­πέ­στη και για την αντι­δι­κτα­το­ρι­κή της δρά­ση στο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα της αφαι­ρέ­θη­κε το δια­βα­τή­ριο από τη χούντα.

Είχε δια­τε­λέ­σει μέλος της ΚΕ του Κόμ­μα­τος από το 13ο έως το 17ο Συνέδριο.

Διε­τέ­λε­σε βου­λευ­τής, αντι­πρό­ε­δρος της Βου­λής, δήμαρ­χος Νίκαιας και αντι­πρό­ε­δρος της ΕΕΔΥΕ.

ΚΚΕ: Με μεγά­λη θλί­ψη απο­χαι­ρε­τού­με την συντρό­φισ­σα Βέρα Νικολαΐδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο