Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η δημοσιογράφος Έννυ Μαγιάση

Πέθα­νε σήμε­ρα το πρωί, σε ηλι­κία 64 ετών, η δημο­σιο­γρά­φος και πρώ­ην Β’ Αντι­πρό­ε­δρος της ΕΣΗΕΑ, Άννα – Έννυ Μαγιά­ση, μετά από μακρο­χρό­νια ασθένεια.

Η Έννυ Μαγιά­ση γεν­νή­θη­κε το 1957 στην Αθή­να. Σπού­δα­σε Δημό­σιες Σχέ­σεις και Επι­κοι­νω­νία στην Ελβε­τία, καθώς και Δημο­σιο­γρα­φία σε ιδιω­τι­κές σχο­λές στην Αθήνα.

To 1979 άρχι­σε να εργά­ζε­ται ως ρεπόρ­τερ στην ΥΕΝΕΔ, έως το 1982, οπό­τε μετέ­βη στην εφη­με­ρί­δα «Βρα­δυ­νή» ως υπεύ­θυ­νη του δικα­στι­κού ρεπορ­τάζ και παρέ­μει­νε στη θέση αυτή έως το Απρί­λιο του 1989, που ανε­στά­λη η έκδο­ση της εφημερίδας.

Από τον Μάιο του 1989, που ξεκί­νη­σαν οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες για τη λει­τουρ­γία του Τ/Σ «MEGA», έως το 2001 εργά­στη­κε στο δικα­στι­κό ρεπορ­τάζ του σταθ­μού. Στη συνέ­χεια και έως τη συντα­ξιο­δό­τη­σή της κάλυ­πτε το δικα­στι­κό ρεπορ­τάζ στην εφη­με­ρί­δα «Ελεύ­θε­ρος Τύπος» και στον Ρ/Σ «Αθή­να 9,84». Είχε δια­τε­λέ­σει, επί­σης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε.

Η Έννυ Μαγιά­ση στην ενερ­γό επαγ­γελ­μα­τι­κή της δρά­ση υπήρ­ξε δικα­στι­κή ρεπόρ­τερ και εξε­λέ­γη δύο φορές ως Β’ Αντι­πρό­ε­δρος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ.

Η κηδεία της θα τελε­στεί την Τετάρ­τη 14 Απρι­λί­ου στις 10.30 π.μ. στο Κοι­μη­τή­ριο Βύρωνα.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο