Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η διαβόητη απατεώνισσα «Αγία Αθανασία του Αιγάλεω»

Σε ηλι­κία 92 ετών έφυ­γε από τη ζωή η δια­βό­η­τη απα­τε­ώ­νισ­σα Αθα­να­σία Κρι­κέ­του-Σάμα­ρη, γνω­στή σαν «Αγία Αθα­να­σία του Αιγάλεω».

Γεν­νη­μέ­νη το 1928 στην Παλιά Μανω­λά­δα, η Κρι­κέ­του-Σάμα­ρη εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε από πολύ νωρίς μια σπά­νια δερ­μα­τι­κή νόσο από την οποία έπα­σχε (κνι­δω­τι­κός δερ­μο­γρα­φι­σμός) ισχυ­ρι­ζό­με­νη ότι η Πανα­γιά.… επι­κοι­νω­νού­σε μαζί της μέσω (ανορ­θό­γρα­φων) μηνυ­μά­των που εμφα­νί­ζο­νταν στο σώμα της. 

Κορυ­φαία στιγ­μή της «καριέ­ρας» της στην απα­τε­ω­νιά και την χρι­στε­μπο­ρία ήταν όταν… πέθα­νε και στην συνέ­χεια «ανα­στή­θη­κε», διη­γού­με­νη μάλι­στα την περι­πέ­τεια της στον… άλλο κόσμο.

Ποντά­ρο­ντας στον σκο­τα­δι­σμό και την αγραμ­μα­το­σύ­νη πολ­λών ανθρώ­πων απέ­κτη­σε στα­δια­κά πλή­θος πιστών, με τις εισφο­ρές και δωρε­ές των οποί­ων δημιούρ­γη­σε ένα γηρο­κο­μείο στη Μάν­δρα Αττι­κής («Πανα­γία Φανε­ρω­μέ­νη»). Η κερ­δο­φο­ρία της επι­χεί­ρη­σής της επέ­τρε­ψε να απο­κτή­σει πολύ μεγά­λη κινη­τή και ακί­νη­τη περιουσία.

Για να δεχτεί οποιον­δή­πο­τε ηλι­κιω­μέ­νο ως τρό­φι­μο, του έπαιρ­νε τη σύντα­ξή του και άλλα περιου­σια­κά στοι­χεία. Την ίδια στιγ­μή, σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες και καταγ­γε­λί­ες που ουδέ­πο­τε αμφι­σβη­τή­θη­καν, οι συν­θή­κες δια­μο­νής και δια­βί­ω­σης στο ίδρυ­μα ήταν άθλιες. Επι­θε­ω­ρη­τές του Υπουρ­γεί­ου Κοι­νω­νι­κών Υπη­ρε­σιών κατήγ­γει­λαν ότι «πότι­ζαν με υπνω­τι­κά τους γέρους και τις γριές, που δεν μπο­ρού­σαν να κου­νη­θούν από τα κρε­βά­τια τους. Ήταν ακί­νη­τοι και σκε­λε­τω­μέ­νοι και περί­με­ναν τον θάνατο».

Η κηδεία της έγι­νε το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το στο ίδρυ­μα-γηρο­κο­μείο «Πανα­γία Φανε­ρω­μέ­νη» στην Μάν­δρα, κοντά στα Βίλια. Τάφη­κε σε έναν ολό­λευ­κο μαρ­μά­ρι­νο τάφο που είχε φτιά­ξει ήδη από το 1985.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο