Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η εγγονή του Νέλσον Μαντέλα

Πέθα­νε σε ηλι­κία 43 ετών, χτυ­πη­μέ­νη από την επα­ρά­τη νόσο, η Ζολέ­κα Μαντέ­λα, εγγο­νή του εμβλη­μα­τι­κού Νέλ­σον Μαντέλα.

Σύμ­φω­να με το BBC, τα τελευ­ταία χρό­νια, είχε γίνει πολύ γνω­στή για τη λεπτο­με­ρή περι­γρα­φή της θερα­πεί­ας της για τον καρκίνο.

Μίλη­σε επί­σης ανοι­χτά για το ιστο­ρι­κό του εθι­σμού της στα ναρ­κω­τι­κά. Το Ίδρυ­μα Nelson Mandela είπε ότι η δου­λειά της ήταν εμπνευσμένη.

Η Ζολέ­κα Μαντέ­λα είχε ανα­φερ­θεί στους αγώ­νες της με την κατά­θλι­ψη και το γεγο­νός ότι είχε κακο­ποι­η­θεί σεξουα­λι­κά ως παι­δί. Μετα­ξύ άλλων, είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει εκστρα­τεία για καλύ­τε­ρη οδι­κή ασφά­λεια αφού η 13χρονη κόρη της σκο­τώ­θη­κε σε τρο­χαίο το 2010. Αργό­τε­ρα έχα­σε έναν γιο που γεν­νή­θη­κε πρόωρα.

Η Ζολέ­κα ήταν μητέ­ρα τεσ­σά­ρων παιδιών.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο