Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Παναγιωτοπούλου

Η Άννα Πανα­γιω­το­πού­λου έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 76 ετών. Τα τελευ­ταία χρό­νια, η ηθο­ποιός έπα­σχε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Πρώ­τος από τους συνερ­γά­τες και φίλους της, την απο­χαι­ρέ­τη­σε στα social media ο Στα­μά­της Κρα­ου­νά­κης. Σε μια ανάρ­τη­ση το μεση­μέ­ρι του Μεγά­λου Σαβ­βά­του που έκα­νε στο Facebook, ο συν­θέ­της έγρα­ψε «Έφυ­γε η Άννα» και επι­σύ­να­ψε ένα βίντεο από παρά­στα­ση της ηθο­ποιού στο Ηρώ­δειο, από το 2008.

Η ‘Αννα Πανα­γιω­το­πού­λου γεν­νή­θη­κε στην Κυψέ­λη. Από τα παι­δι­κά της χρό­νια ήθε­λε να γίνει ηθο­ποιός. Μαζί με τον Στα­μά­τη Φασου­λή υπήρ­ξαν βασι­κά μέλη στο Ελεύ­θε­ρο Θέα­τρο ‑σχε­δόν από τις απαρ­χές του- και πρω­τα­γω­νί­στη­σαν στην πρώ­τη του μεγά­λη επι­τυ­χία Και συ χτε­νί­ζε­σαι, που το έκα­νε γνω­στό και αγα­πη­τό στο ευρύ κοι­νό. Ανέ­βα­ζαν παρα­στά­σεις ποι­κί­λου ρεπερ­το­ρί­ου, από Μπρεχτ μέχρι Χουρ­μού­ζη. Μόνι­μη «στέ­γη» απέ­κτη­σαν όταν πήγαν στο ‘Αλσος Παγκρατίου.

Το 1980, το Ελεύ­θε­ρο Θέα­τρο στα­μά­τη­σε και ιδρύ­θη­κε η Ελεύ­θε­ρη Σκη­νή, από την ‘Αννα Πανα­γιω­το­πού­λου και τον Στα­μά­τη Φασου­λή, που επρό­κει­το ουσια­στι­κά για μια μετο­νο­μα­σία του Ελεύ­θε­ρου Θεά­τρου. Η ‘Αννα Πανα­γιω­το­πού­λου συνέ­χι­σε με επι­θε­ω­ρή­σεις, στις οποί­ες έπαι­ζε και έγρα­φε και το σενάριο.

Ευρέ­ως γνω­στή έγι­νε μέσω της συμ­με­το­χής της σε τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές, αρχι­κά στη κρα­τι­κή και στη συνέ­χεια στην ιδιω­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση. Σταθ­μός της τηλε­ο­πτι­κής της καριέ­ρας θεω­ρεί­ται η ενσάρ­κω­ση της «Μαντάμ Σου­σού» στην ομό­τι­τλη δια­σκευή του μυθι­στο­ρή­μα­τος του Δημή­τρη Ψαθά τη σεζόν 1986–87 (μαζί με τους Θανά­ση Παπα­γε­ωρ­γί­ου, ‘Αγγε­λο Αντω­νό­που­λο, Νατά­σα Ασί­κη κ.ά.).

Τερά­στια επι­τυ­χία σημεί­ω­σαν επί­σης οι σει­ρές Οι τρεις Χάρι­τες (στο πλευ­ρό των Μίνας Αδα­μά­κη, Νένας Μεντή, ‘Αννας Κυρια­κού) και Ντόλ­τσε Βίτα (μαζί με Κατιά­να Μπα­λα­νί­κα, Μαρία Καβο­γιάν­νη, Μαρία Φωκά, Θανά­ση Ευθυ­μιά­δη, Κατε­ρί­να Ζιώ­γου, Παύ­λο Ορκό­που­λο, Γαλή­νη Τσε­βά κ.ά.), που θεω­ρού­νται «κλα­σι­κές»’.

Στον κινη­μα­το­γρά­φο συμ­με­τεί­χε στις ται­νί­ες «Safe Sex», «Το κλά­μα βγή­κε απ’ τον παρά­δει­σο», «Οξυ­γό­νο», «Αυστη­ρώς Κατάλ­λη­λο» κ.ά.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο