Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η ηθοποιός Ανέζα Παπαδοπούλου

Πέθα­νε η ηθο­ποιός Ανέ­ζα Παπα­δο­πού­λου, όπως έκα­νε γνω­στό στο facebook, ο καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής του Κρα­τι­κού Θεά­τρου Βορεί­ου Ελλά­δος, Αστέ­ριος Πελ­τέ­κης: «Η Αννέ­ζα Παπα­δο­πού­λου, αυτή η σπου­δαία καλ­λι­τέ­χνι­δα και χρό­νια συνερ­γά­τι­δα του ΚΘΒΕ, έφυ­γε από τη ζωή… Καλό ταξίδι…»

Η Ανέ­ζα Παπα­δο­πού­λου συνερ­γά­στη­κε με τους σημα­ντι­κό­τε­ρους σκη­νο­θέ­τες του θεά­τρου και του κινη­μα­το­γρά­φου και πάντα δημιουρ­γού­σε ιδιαί­τε­ρη αίσθη­ση με τις ερμη­νεί­ες της. Τελευ­ταία τη θυμό­μα­στε στις Ευτυ­χι­σμέ­νες Μέρες (2020) σε σκη­νο­θε­σία Σάβ­βα Στρού­μπου, ενώ η κινη­μα­το­γρα­φι­κή της ερμη­νεία στη «Μικρά Αγγλία» του Παντε­λή Βούλ­γα­ρη άφη­σε εποχή.

Το καλλιτεχνικό της έργο

Δείγ­μα της δου­λειάς της στο θέα­τρο είναι οι παρα­στά­σεις: Ευτυ­χι­σμέ­νες Μέρες (2020), Φαέ­θων (2015), Ίων (2003), Βάκ­χες (2017), Αντι­γό­νη (2016), Ένας άνθρω­πος για όλες τις επο­χές (2014), Μisery (2008), Πριν την απο­χώ­ρη­ση (1999). Και στον κινη­μα­το­γρά­φο: 120 ντε­σι­μπέλ (1987), Ώμος προς ενοι­κί­α­ση (2007), Αλη­θι­νή ζωή (2004), Μικρά Αγγλία (2013).

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο