Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η ηθοποιός Δάφνη Σκούρα — Εντονα πολιτικοποιημένη, άστραψε με το ταλέντο της

Πέθα­νε σε ηλι­κία 91 ετών η ηθο­ποιός Δάφ­νη Σκού­ρα, η οποία συμ­με­τεί­χε στην ΕΑΜι­κή Εθνι­κή Αντί­στα­ση.

Εντο­να πολι­τι­κο­ποι­η­μέ­νο άτο­μο, η Δάφ­νη Σκού­ρα προ­ερ­χό­ταν από μικρα­σια­τι­κή οικο­γέ­νεια προ­σφύ­γων. Ο πατέ­ρας της ήταν συν­δι­κα­λι­στής. Καθώς και οι δυο γονείς της εργά­ζο­νταν, η μικρή Δάφ­νη μεγά­λω­σε με τη για­γιά της, η οποία πέθα­νε στη διάρ­κεια της Κατο­χής από την πείνα…
Η ίδια το 1943-’44 δια­κι­νού­σε προ­κη­ρύ­ξεις του ΕΑΜ στο κέντρο της Αθή­νας, αψη­φώ­ντας όλους τους κιν­δύ­νους και η κορι­τσί­στι­κη φωνή της ακου­γό­ταν συχνά τα βρά­δια από το «χωνί» στις συνοι­κί­ες του Βύρω­να και του Υμητ­τού, να «κελαη­δά­ει» τα συν­θή­μα­τα του αγώ­να. Τα τρία ηρω­ι­κά παι­διά, που άφη­σαν την τελευ­ταία τους πνοή μαχό­με­να στο «Κάστρο» του Υμητ­τού, ήταν φίλοι της. Η ίδια, τρεις μέρες μετά, είδε από ένα κλει­στό καμιό­νι να ρέει ένα κόκ­κι­νο ρυά­κι που άλλοι δια­βά­τες, ίσως, δεν είχαν προ­σέ­ξει: Ηταν το αίμα των 200 εκτε­λε­σμέ­νων κομ­μου­νι­στών, την Πρω­το­μα­γιά, στην Καισαριανή…

Μετά τα Δεκεμ­βρια­νά, ο διοι­κη­τής του θεά­τρου «Κοτο­πού­λη» δεν της ανα­νέ­ω­σε τη σύμ­βα­σή της, για­τί κάποιος την «κάρ­φω­σε» ότι θεά­θη­κε να συμ­με­τέ­χει σε δια­δή­λω­ση με κόκ­κι­νες σημαίες…

Το 1958 παντρεύ­ε­ται τον αγω­νι­στή δικη­γό­ρο Ευάγ­γε­λο Μαχαί­ρα, και αυτό, μαζί με τη συμ­με­το­χή της στους κοι­νω­νι­κούς αγώ­νες, θα προ­κα­λέ­σει την από­λυ­σή της από το Εθνι­κό Θέα­τρο και το ραδιό­φω­νο, καθώς και τη στέ­ρη­ση του δια­βα­τη­ρί­ου της.

Με τους Μάνο Κατρά­κη και Μήτσο Λυγί­ζο θα είναι τιμη­τι­κή φρου­ρά στην κηδεία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη και λίγο αργό­τε­ρα θα γίνει ένα από τα ιδρυ­τι­κά μέλη της Νεο­λαί­ας Λαμπρά­κη. Παίρ­νει μέρος στις κινη­το­ποι­ή­σεις για το 15% και το 114… Το 1967 ο σύντρο­φός της συλ­λαμ­βά­νε­ται κι εκεί­νη ξημε­ρο­βρα­διά­ζε­ται έξω από το κτί­ριο της Ασφά­λειας στην Μπου­μπου­λί­νας, όπου είναι κρα­τού­με­νος με άλλους αγω­νι­στές. Παρού­σα σε κάθε προ­ο­δευ­τι­κή κίνη­ση, συμ­με­τέ­χει στο φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα, στον αγώ­να κατά των ναρ­κω­τι­κών και σήμε­ρα στην Κίνη­ση για τη Διεκ­δί­κη­ση των Γερ­μα­νι­κών Απο­ζη­μιώ­σε­ων από την επο­χή της Κατοχής.

Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη την αγωνίστρια και σπουδαία ηθοποιό Δάφνη Σκούρα

Την αγω­νί­στρια και σπου­δαία ηθο­ποιό Δάφ­νη Σκού­ρα, απο­χαι­ρε­τά με θλί­ψη το ΚΚΕ. Στην ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του Κόμ­μα­τος επισημαίνεται:

«Το ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά με θλί­ψη την αγω­νί­στρια και σπου­δαία ηθο­ποιό Δάφ­νη Σκούρα.

Από τα δεκα­τρία της βρέ­θη­κε στον κόσμο του θεά­τρου, ενώ ήταν ακό­μη μαθή­τρια της Μαρί­κας Κοτο­πού­λη, και από τότε υπη­ρέ­τη­σε το θέα­τρο και τον κινη­μα­το­γρά­φο με ευγέ­νεια και μονα­δι­κό ήθος, συνερ­γα­ζό­με­νη με τα μεγα­λύ­τε­ρα ονό­μα­τα και δίνο­ντας ανε­πα­νά­λη­πτες ερμη­νεί­ες, όπως στα έργα “Βαθιές είναι οι ρίζες” και “Ο Χρι­στός ξανασταυρώνεται”.

Σε όλη της τη ζωή υπήρ­ξε λαϊ­κή αγω­νί­στρια, συμ­με­τέ­χο­ντας στην ΕΑΜι­κή Αντί­στα­ση στα χρό­νια της κατο­χής, στη Νεο­λαία Λαμπρά­κη στη συνέ­χεια και στον αντι­δι­κτα­το­ρι­κό αγώ­να ενά­ντια στη χού­ντα των συνταγματαρχών.

Είχε παντρευ­τεί το δικη­γό­ρο Ευάγ­γε­λο Μαχαί­ρα, διοι­κη­τή μονά­δων του ΕΛΑΣ στην Πελο­πόν­νη­σο, κατά την διάρ­κεια της κατο­χής, πρό­ε­δρο του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών, πρό­ε­δρο της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Ύφε­ση και την Ειρή­νη, πρό­ε­δρο του Παγκο­σμί­ου Συμ­βου­λί­ου Ειρήνης.

Θα την θυμό­μα­στε πάντα για όλα όσα πρό­σφε­ρε στο λαό με την τέχνη και τη δρά­ση της, αλλά και για τη σεμνό­τη­τα και την ταπει­νο­φρο­σύ­νη της, που συμπυ­κνώ­νε­ται σε μια φρά­ση της: “Μα δεν έκα­να τίπο­τα. Έκα­να ό,τι έκα­ναν και όλοι οι άλλοι.”

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην κόρη της Αλε­ξία και τα εγγό­νια της Νίκο και Δάφνη».

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο