Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η ηθοποιός Μαρία Ζαφειράκη

Έφυ­γε από τη ζωή τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής 2 Νοεμ­βρί­ου η ηθο­ποιός Μαρία Ζαφει­ρά­κη. Η Μαρία γεν­νή­θη­κε στην Κοζά­νη. Σπού­δα­σε στην δρα­μα­τι­κή σχο­λή του Μιχαη­λί­δη. «Υπήρ­ξε ένας άνθρω­πος του θεά­τρου πιστή στην τέχνη της που πάλε­ψε για να κρα­τή­σει υψη­λά τα πιστεύω της. Από το ξεκί­νη­μα της ως ηθο­ποιός έγι­νε μέλος του ΣΕΗ (28/01/1956). Δου­λέ­ψε παρα­πά­νω από 40 χρό­νια στο θέα­τρο με την πρώ­τη της εμφά­νι­ση το 1955 στο έργο ΟΘΕΛΛΟΣ του Σαίξ­πηρ με τον θία­σο του Καρού­σου που ανέ­βη­κε στο θέα­τρο ΕΣΠΕΡΟΣ στην Θεσ­σα­λο­νί­κη. Πλού­σια ήταν η παρου­σία της και στον κινη­μα­το­γρά­φο, την τηλε­ό­ρα­ση αλλά και στο ραδιό­φω­νο όπου έλα­βε μέρος σε διά­φο­ρα θεα­τρι­κά έργα αλλά και σε εκπο­μπές συνέχειας.

Εκφρά­ζου­με τα θερ­μά μας συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια της και στους οικεί­ους της, στους φίλους της και στους συνα­δέλ­φους της.

Η κηδεία της Μαρί­ας θα γίνει τη Δευ­τέ­ρα 5 Νοέμ­βρη και ώρα 4 μμ στο νεκρο­τα­φείο Αγ. Παρα­σκευ­ής» (ανα­κοί­νω­ση του ΣΕΗ).

Παντρε­μέ­νη με τον ηθο­ποιό Σπύ­ρο Κων­στα­ντό­που­λο (πέθα­νε το 2007) με τον οποίο απέ­κτη­σε έναν γιο.

zafeiraki1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο