Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η ηθοποιός Μιράντα Κουνελάκη

«Έφυ­γε» από τη ζωή σε ηλι­κία 82 ετών η ηθο­ποιός Μιρά­ντα Κου­νε­λά­κη.  Η Μιρά­ντα Κου­νε­λά­κη, ήταν γεν­νη­μέ­νη στην Αθή­να το 1939. Είχε σπου­δά­σει στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Ελλη­νι­κού Ωδεί­ου, απ’ όπου απο­φοί­τη­σε το 1961. Παράλ­λη­λα, ασχο­λή­θη­κε με τη μου­σι­κή και το πιά­νο. Στο χώρο του θεά­τρου πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε το 1962 με το Θία­σο Κατε­ρί­νας Ανδρεάδη.

Στον κινη­μα­το­γρά­φο η Μιρά­ντα Κου­νε­λά­κη έκα­νε την πρώ­τη της εμφά­νι­ση το 1960 στην ται­νία «Για Σένα την Αγά­πη μου», για να ακο­λου­θή­σουν δεκά­δες ακό­μη μετα­ξύ των οποί­ων και οι «Πικρή μου, Αγά­πη», «Ο λου­στρά­κος», «Ο χρυ­σός και ο τενε­κές», «Η Οδύσ­σεια ενός ξερι­ζω­μέ­νου», «Παι­δί μου δεν αμάρ­τη­σα», «Η Λίμνη των Στε­ναγ­μών» κ.α ενώ ο σπου­δαί­ος Θόδω­ρος Αγγε­λό­που­λος την συμπε­ριέ­λα­βε στο καστ των ται­νιών του «Ο Μεγα­λέ­ξαν­δρος» και «Το βλέμ­μα του Οδυσ­σέα». Στην τηλε­ό­ρα­ση εμφα­νί­στη­κε σε σει­ρές όπως «Άγνω­στος πόλε­μος», «Ισι­δώ­ρα» K.ά.

Η Μιρά­ντα Κου­νε­λά­κη έχει γρά­ψει από νεα­ρή ηλι­κία θεα­τρι­κά έργα, στί­χους, τηλε­ο­πτι­κά σενά­ρια από έργα του Βιζυ­η­νού, του Ροΐ­δη, του Παπα­δια­μά­ντη, κ.ά., έχει κάνει μετά­φρα­ση και δια­σκευή θεα­τρι­κού έργου, επι­θε­ω­ρη­σια­κά νού­με­ρα, χρο­νο­γρα­φή­μα­τα, διη­γή­μα­τα, πολ­λά κεί­με­να για παι­δά­κια, κεί­με­να για θεα­τρι­κό ανα­λό­γιο κ.λπ. Μερι­κές από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες παρα­στά­σεις που έλα­βε μέρος: «Τα παι­διά μας οι κέρ­βε­ροι», «Κόκ­κι­να φανά­ρια», «Τελευ­ταίο φθι­νό­πω­ρο», «Ο Χρι­στός ξανα­σταυ­ρώ­νε­ται», «Πρα­μα­τευ­τής», «Καλη­νύ­χτα Μαρ­γα­ρί­τα», «Ο έμπο­ρος της Βενε­τί­ας», «Ιού­λιος Καί­σαρ», «Η κυρία με το σκυ­λά­κι», «Το κορί­τσι με το κορ­δε­λά­κι» Θία­σος Μάνου Κατρά­κη) κ.ά.

Σκέ­ψεις γυναι­κών, της Μαρί­ας Παπαϊωαννίδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο