Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η ηθοποιός Ντίνα Κώνστα

«Έφυ­γε» από τη ζωή σήμε­ρα σε ηλι­κία 83 ετών η ηθο­ποιός Ντί­να Κώνστα.

Γεν­νή­θη­κε το 1938 στην Σάμο. Απο­φοί­τη­σε από τη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή Κωστή Μιχαη­λί­δη, ενώ την ίδια επο­χή εργα­ζό­ταν σε εται­ρεία χρω­μά­των για να πλη­ρώ­σει τις σπου­δές της .

Σπού­δα­σε υπο­κρι­τι­κή κρυ­φά από τους γονείς της και είχε καθη­γή­τρια τη Μαί­ρη Αρώ­νη. Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στην Ελεύ­θε­ρη Σκη­νή το 1965.

Τις δεκα­ε­τί­ες του ’80 και του ’90 συμ­με­τεί­χε σε τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές. Μερι­κοί από τους πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κούς ρόλους που υπο­δύ­θη­κε ήταν στις σει­ρές «Τρεις Χάρι­τες», «Δις Εξα­μαρ­τείν» και το «Σόι μας». Ωστό­σο, αγα­πή­θη­κε ιδιαί­τε­ρα από το κοι­νό για την ερμη­νεία της ως Ντέ­νη Μαρ­κο­ρά στη σει­ρά «Δύο ξένοι».

Το ΚΚΕ για τον θάνα­το της Ντί­νας Κώνστα

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο