Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η Δανή κομμουνίστρια Μπέττυ Κάρλσον

Σε ηλι­κία 76 ετών «έφυ­γε» από τη ζωή στις 19 Ιού­λη η Δανή κομ­μου­νί­στρια Μπέτ­τυ Φρί­ντεν­σμπεργκ Κάρλ­σον, που διε­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος στη Δανία από την ίδρυ­σή του το 1993 έως το 2015. Υπήρ­ξε για μια περί­ο­δο ανα­πλη­ρώ­τρια πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Οργά­νω­σης Μισθω­τών στην Κοπεγ­χά­γη και ανέ­δει­ξε το στε­γα­στι­κό πρό­βλη­μα, ενώ τα τελευ­ταία χρό­νια ήταν συντά­κτρια του περιο­δι­κού «Κομ­μου­νι­στής». Εκπρο­σώ­πη­σε πολ­λές φορές το Κόμ­μα της σε Διε­θνείς Συνα­ντή­σεις Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομμάτων.

Το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ απέ­στει­λε συλ­λυ­πη­τή­ριο μήνυ­μα στην ΚΕ του ΚΚ στη Δανία για την απώ­λεια της συντρό­φισ­σας. Σε αυτό ανα­φέ­ρει: «Με μεγά­λη θλί­ψη πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με το θάνα­το της συντρό­φισ­σάς σας Μπέτ­τυ Κάρλ­σον, μέλους της ΚΕ του ΚΚ στη Δανία και πρώ­ην Προ­έ­δρου του Κόμ­μα­τος. Η συντρό­φισ­σα Κάρλ­σον απο­τέ­λε­σε μια από τις πιο σημα­ντι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος στη Δανία. Αφιέ­ρω­σε όλη της τη ζωή στη δρά­ση για τα συμ­φέ­ρο­ντα της εργα­τι­κής τάξης στην πάλη της για την ανα­τρο­πή του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος, το χτί­σι­μο μιας σοσια­λι­στι­κής κοι­νω­νί­ας. Στα δύσκο­λα χρό­νια μετά την καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση υπε­ρα­σπί­στη­κε τον ανα­ντι­κα­τά­στα­το ρόλο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, όπως και το σοσια­λι­σμό που γνω­ρί­σα­με, από την οπορ­του­νι­στι­κή δια­στρέ­βλω­ση και το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό ψέμα. Δια­κρι­νό­ταν για την πίστη της στις αξί­ες και τα ιδα­νι­κά της εργα­τι­κής τάξης, για το διε­θνι­σμό της, τις πολύ­χρο­νες σχέ­σεις της με το ΚΚΕ και τους αγώ­νες των Ελλή­νων μετα­να­στών στη Δανία.

Παρα­κα­λού­με μετα­φέ­ρε­τε στην οικο­γέ­νειά της και στους συντρό­φους του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος στη Δανία τα πιο θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ριά μας».

Ριζο­σπά­στης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο