Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η Ιταλίδα τραγουδίστρια Μίλβα

Πέθα­νε σήμε­ρα σε ηλι­κία 81 ετών η διά­ση­μη Ιτα­λί­δα τρα­γου­δί­στρια Μαρία Ίλβα Μπιολ­κά­τι, γνω­στή στο κοι­νό ως Μίλ­βα, μετέ­δω­σαν τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης επι­κα­λού­με­να την οικο­γέ­νειά της.

Η Μίλ­βα, που ήταν άρρω­στη εδώ και χρό­νια, πέθα­νε χθες Παρα­σκευή το βρά­δυ στο Μιλά­νο, δήλω­σε η οικο­γέ­νειά της στο ιτα­λι­κό πρα­κτο­ρείο Ansa.

Είχε ερμη­νεύ­σει μερι­κές από τις μεγα­λύ­τε­ρες ιτα­λι­κές επι­τυ­χί­ες των δεκα­ε­τιών του ’60 και του ’70, ενώ τα εντυ­πω­σια­κά, κόκ­κι­να μαλ­λιά της ήταν ανα­γνω­ρί­σι­μα πολύ πέρα από τα σύνο­ρα της χώρας της.

«Η Μίλ­βα ήταν μια από τις πιο έντο­νες ερμη­νεύ­τριες του ιτα­λι­κού τρα­γου­διού. Η φωνή της προ­κα­λού­σε έντο­να συναι­σθή­μα­τα σε ολό­κλη­ρες γενιές. Ήταν μια μεγά­λη Ιτα­λί­δα, μια καλ­λι­τέ­χνις που ξεκί­νη­σε από τη γενέ­τει­ρά της για να ανέ­βει στις διε­θνείς σκη­νές», σχο­λί­α­σε ο Ιτα­λός υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Ντά­ριο Φραντσεσκίνι.

Γεν­νη­μέ­νη στις 17 Ιου­λί­ου 1939 στο χωριό Γκό­ρο της επαρ­χία Εμί­λια — Ρομά­νια στη βόρεια Ιτα­λία, η Μίλ­βα έκα­νε την εμφά­νι­σή της στον καλ­λι­τε­χνι­κό κόσμο της Ιτα­λί­ας στο φεστι­βάλ τρα­γου­διού του Σαν Ρέμο το 1961.

Ανά­με­σα στις διε­θνείς της συνερ­γα­σί­ες ξεχω­ρί­ζει αυτή με τον Θάνο Μικρού­τσι­κο στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1990.

Το ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά την “La Rossa” Μίλβα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο