Πέθανε η Ιταλίδα τραγουδίστρια Μίλβα

Πέθα­νε σήμε­ρα σε ηλι­κία 81 ετών η διά­ση­μη Ιτα­λί­δα τρα­γου­δί­στρια Μαρία Ίλβα Μπιολ­κά­τι, γνω­στή στο κοι­νό ως Μίλ­βα, μετέ­δω­σαν τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης επι­κα­λού­με­να την οικο­γέ­νειά της. Η Μίλ­βα, που ήταν άρρω­στη εδώ και χρό­νια, πέθα­νε χθες Παρα­σκευή το βρά­δυ στο Μιλά­νο, δήλω­σε η οικο­γέ­νειά της στο ιτα­λι­κό πρα­κτο­ρείο Ansa. Είχε ερμη­νεύ­σει μερι­κές από τις μεγα­λύ­τε­ρες ιτα­λι­κές … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Πέθα­νε η Ιτα­λί­δα τρα­γου­δί­στρια Μίλ­βα.