Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η λογοτέχνιδα Φαίδρα Ζαμπαθά — Παγουλάτου

Έφυ­γε από τη ζωή πλή­ρης ημε­ρών και αφή­νο­ντας πλού­σιο έργο η λογο­τέ­χνης Φαί­δρα Ζαμπα­θά Παγουλάτου.

Η Φαί­δρα Ζαμπα­θά — Παγου­λά­του γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να. Κόρη του λογο­τέ­χνη Κού­λη Ζαμπα­θά. Τ’ όνο­μά της το χρω­στά­ει στους Μενέ­λαο Λου­ντέ­μη και Γιάν­νη Σκα­ρί­μπα. Σπού­δα­σε Γαλ­λι­κή και Ιτα­λι­κή Φιλο­λο­γία. Από την μετα­πο­λί­τευ­ση το 1975 ως το 1982 εκλέ­γε­ται Γεν. Γραμ. της Εται­ρί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών κι απο­σύ­ρε­ται μετά το 1983. Παίρ­νει μέρος στα κοι­νά μέσα από τις Οργα­νώ­σεις ΟΓΕ, ΕΓΑΚ, ΕΕΔΥΕ. Έλα­βε μέρος σε πολ­λά συνέ­δρια μέσα κι έξω από την Ελλά­δα. Διε­τέ­λε­σε μέλος του Δ. Σ. της Στέ­γης Καλών Τεχνών και Γραμ­μά­των. Μέλος του Π.Ε.Ν. Club. Έδω­σε πολ­λές δια­λέ­ξεις στο κέντρο και την επαρ­χία, σε σχο­λεία, στην Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση και στο Ανοι­χτό Πανε­πι­στή­μιο. Έχει εκδώ­σει περισ­σό­τε­ρα από 20 βιβλία, ποι­η­τι­κά, δοκί­μια, μετα­φρά­σεις. Έχει επί­σης συνερ­γα­στεί με περιο­δι­κά κι εφη­με­ρί­δες. Έχει μετα­φρα­στεί σε αρκε­τές γλώσ­σες κι έχουν ανθο­λο­γη­θεί ποι­ή­μα­τά της στην Ελλά­δα και το εξωτερικό.

Στο σπί­τι της οικο­γέ­νειας της Φαί­δρας φιλο­ξε­νή­θη­καν στα στερ­νά της ζωής τους οι Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης — Κού­λης Ζαμπαθάς.

Η Φαί­δρα ήταν μέρος της παρέ­ας του Ατέ­χνως, φίλη μας αγα­πη­μέ­νη. Με τιμή και υπε­ρη­φά­νεια θα τη θυμού­μα­στε όλοι.

Περισ­σό­τε­ρα για τη Φαί­δρα σε συνέ­ντευ­ξη που φιλο­ξέ­νη­σε παλαιό­τε­ρα το Ατέχνως.

Φαί­δρα Ζαμπα­θά – Παγου­λά­του: Μια δια­κρι­τι­κή, λυρι­κή παρου­σία στο χώρο της λογο­τε­χνί­ας μας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο