Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η Μάρθα Καραγιάννη

Έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 82 ετών η μεγά­λη πρω­τα­γω­νί­στρια Μαρ­θα Καρα­γιάν­νη Η σπου­δαία ηθο­ποιός άφη­σε την τελευ­ταία της πνοή, σε ηλι­κία 82 ετών, το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής στις 12:50.

Το βιογραφικό της

Η Μάρ­θα Καρα­γιάν­νη γεν­νή­θη­κε στις 6 Νοεμ­βρί­ου 1939 στην Αθή­να από γονείς ποντια­κής κατα­γω­γής και μεγά­λω­σε στο Κερα­τσί­νι. Σπού­δα­σε χορό και από τα οχτώ της χρό­νια άρχι­σε να δίνει παρα­στά­σεις στη Λυρι­κή Σκη­νή συμ­με­τέ­χο­ντας στο παι­δι­κό μπα­λέ­το της Λου­κί­ας Σακελ­λα­ρο­πού­λου (μαζί με την Ελέ­νη Προκοπίου).

Το ντε­μπού­το της στον κινη­μα­το­γρά­φο το έκα­νε σε ηλι­κία 17 ετών (1956) στην ται­νία της Φίνος Φιλμς, «Η άγνω­στος», σε σκη­νο­θε­σία Ορέ­στη Λάσκου. Το θεα­τρι­κό της ντε­μπού­το έγι­νε το 1957 στην επι­θε­ώ­ρη­ση «Ελέ­φα­ντες και ψύλ­λοι» εκεί όπου γνω­ρί­στη­κε με το Γιάν­νη Δαλια­νί­δη. Προη­γου­μέ­νως την είχε δει ο Ναπο­λέ­ων Ελευ­θε­ρί­ου να χορεύ­ει στο κέντρο «Σε λα πεν» και της έκα­νε την πρό­τα­ση να παί­ξει στη συγκε­κρι­μέ­νη επι­θε­ώ­ρη­ση. Αργό­τε­ρα συνερ­γά­στη­κε με τον επι­χει­ρη­μα­τία του μου­σι­κού θεά­τρου Βασί­λη Μπουρ­νέ­λη (Θέα­τρο Ακρο­πόλ). Στην τηλε­ό­ρα­ση εμφα­νί­ζε­ται πρώ­τη φορά στη σει­ρά «Ο Δρό­μος» (1977), το σενά­ριο της οποί­ας υπέ­γρα­φε αρχι­κά και μέχρι το θάνα­τό του ο Κώστας Πρετεντέρης.

Η κινη­μα­το­γρα­φι­κή της καριέ­ρα συν­δέ­θη­κε με τα λαμπε­ρά μιού­ζι­καλ και τις κωμω­δί­ες του Γιάν­νη Δαλια­νί­δη. Η συνερ­γα­σία τους ξεκί­νη­σε το 1961 στην ται­νία «Ζητεί­ται ψεύ­της», όταν ήταν μόλις 22 χρό­νων. Το 1963 έπαι­ξε στο πρώ­το ελλη­νι­κό μιού­ζι­καλ «Μερι­κοί το προ­τι­μούν κρύο» που σκη­νο­θέ­τη­σε ο Δαλια­νί­δης. Ήταν η τρί­τη επι­λο­γή του σκη­νο­θέ­τη, μετά την ‘Αννα Φόν­σου που αρνή­θη­κε τον ρόλο και την Πόπη Λάζου που καθυ­στε­ρού­σε στα γυρί­σμα­τα. Από εκεί και πέρα η Καρα­γιάν­νη έπαι­ξε σε όλα τα μιού­ζι­καλ του Δαλια­νί­δη: «Κάτι και να καί­ει» (1964), «Κορί­τσια για φίλη­μα» (1965), «Μια κυρία στα μπου­ζού­κια» (1967), «Οι θαλασ­σιές οι χάντρες» (1967), «Μαρι­χουά­να Στοπ» (1971).

Τρα­γού­δη­σε για πρώ­τη φορά στην ται­νία «Καπε­τά­νιος για κλά­μα­τα» (1960) το τρα­γού­δι «Σαν φυσά το μαϊ­στρά­λι», αλλά έκα­νε μεγά­λη επι­τυ­χία τρα­γου­δώ­ντας στην ται­νία «Γορ­γό­νες και μάγκες» (1968) το «Ο άνδρας που θα παντρευ­τώ» σε μου­σι­κή Μίμη Πλέσ­σα και στί­χους του Λευ­τέ­ρη Παπα­δό­που­λου. Επί­σης, τρα­γού­δη­σε στη βιντε­ο­ται­νία «Μια τρε­λή, τρε­λή ζωντο­χή­ρα» (1988).

Η ται­νία «Ο παράς κι ο φου­κα­ράς» είναι η τελευ­ταία ται­νία που έκα­νε εκτός Φίνου για­τί στη συνέ­χεια υπέ­γρα­ψε συμ­βό­λαιο απο­κλει­στι­κής συνερ­γα­σί­ας με τη μεγά­λη κινη­μα­το­γρα­φι­κή εται­ρία. Το 1965 θα κάνει ένα πέρα­σμα στην ται­νία του Γιώρ­γου Κων­στα­ντί­νου «5000 ψέμα­τα». Το 1969, θα παί­ξει ένα δρα­μα­τι­κό ρόλο στην ται­νία του Νίκου Φώσκο­λου «Πεθαί­νω κάθε ξημέ­ρω­μα» και ένα ρόλο κωμι­κό στην ται­νία του Ντί­νου Δημό­που­λου «Η ωραία του κουρέα».

Η συνερ­γα­σία της με το Γιάν­νη Δαλια­νί­δη και τον Κώστα Βου­τσά απο­γειώ­θη­κε στην ται­νία «Το ανθρω­πά­κι» (1969). Τελευ­ταία ται­νία εκεί­νη την περί­ο­δο είναι «Ο Μάγκας με το τρί­κυ­κλο» (1972), ενώ θα επα­νέλ­θει μερι­κά χρό­νια αργό­τε­ρα με την ται­νία πρω­τα­γω­νι­στών του Γιώρ­γου Λαζα­ρί­δη «Ο Ποδό­γυ­ρος» (1980). Τελευ­ταία, έπαι­ξε στις ται­νί­ες «Πεθαί­νω για σένα» (2009) και «Από έρω­τα» (2014).

Όσον αφο­ρά στο θέα­τρο, συμ­με­τεί­χε επα­νει­λημ­μέ­να στον θία­σο των Γεωρ­γί­ας Βασι­λειά­δου και Βασί­λη Αυλω­νί­τη. Εμφα­νί­στη­κε κυρί­ως σε επι­θε­ω­ρή­σεις δίπλα στους Νίκο Σταυ­ρί­δη, Κώστα Χατζη­χρή­στο, Γιώρ­γο Κων­στα­ντί­νου, Μαρί­κα Νέζερ, Νίκο Ρίζο, Γιάν­νη Γκιω­νά­κη, Καί­τη Μπε­λί­ντα, Σπε­ράν­τζα Βρα­νά, Ρένα Ντορ, Ρένα Βλα­χο­πού­λου, Ορέ­στη Μακρή, Κατε­ρί­να Γιου­λά­κη, Σταύ­ρο Παρά­βα, Αλέ­κο Λει­βα­δί­τη, Μπέτ­τυ Μοσχο­νά, Ελέ­νη Προ­κο­πί­ου, Βαγ­γέ­λη Βουλ­γα­ρί­δη, Γιάν­νη Φέρ­μη, Τάκη Μηλιά­δη, Σωτή­ρη Μου­στά­κα κ.ά.

Στην τηλε­ό­ρα­ση εκτός από το σήριαλ «Ο Δρό­μος», πρω­τα­γω­νί­στη­σε στις σει­ρές «Μικρο­με­σαί­οι» του Γ. Δαλια­νί­δη, «Ζωή πατί­νι» του Γιώρ­γου Κων­στα­ντί­νου και «Επτά θανά­σι­μες πεθερές».

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο