Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η πρώην βουλευτής και εισαγγελέας Χρυσούλα Γιαταγάνα

Πέθα­νε χθες το βρά­δυ, σε ηλι­κία 74 ετών, η Χρυ­σού­λα Για­τα­γά­να, τέως εισαγ­γε­λέ­ας, δημο­τι­κή σύμ­βου­λος στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης με την παρά­τα­ξη «Θεσ­σα­λο­νί­κη Τώρα», μέλος του Πολι­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του ΔΗΚΚΙ και πρώ­ην βου­λευ­τής στην Α’ Θεσσαλονίκης. 

Η Χρυ­σού­λα Για­τα­γά­να γεν­νή­θη­κε στην Κηφι­σιά Αττι­κής, στις 9 Μαΐ­ου 1944, έλκο­ντας την κατα­γω­γή της από τον Μαντα­μά­δο Λέσβου και τη Σμύρ­νη. Ήταν κάτο­χος πτυ­χί­ου Πολι­τι­κών και Οικο­νο­μι­κών Επι­στη­μών του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, πτυ­χί­ου Νομι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και δύο μετα­πτυ­χια­κών τίτλων, στο Δημό­σιο Δίκαιο (Τομέ­ας Συνταγ­μα­τι­κού, Διοι­κη­τι­κού, Ευρω­παϊ­κού και Δημο­σί­ου Διε­θνούς Δικαί­ου) και στο Ποι­νι­κό Δίκαιο, Ποι­νι­κή Δικο­νο­μία, Εγκλη­μα­το­λο­γία, στο Τμή­μα της Νομι­κής του ΑΠΘ.

Άσκη­σε μάχι­μη δικη­γο­ρία, υπη­ρέ­τη­σε ως εισαγ­γε­λέ­ας και έγι­νε ευρύ­τε­ρα γνω­στή για την σκλη­ρή μάχη για τον εξαν­θρω­πι­σμό των φυλα­κών Επτα­πυρ­γί­ου (Γεντί Κου­λέ) και την εξυ­γί­αν­ση της Δικαιο­σύ­νης. Για τη δρά­ση της μάλι­στα υπέ­στη και πλη­θώ­ρα πει­θαρ­χι­κών και ποι­νι­κών διώ­ξε­ων για να ανα­γκα­στεί να παραι­τη­θεί το 2000 από το δικα­στι­κό σώμα. Για την δρά­ση της αυτή, της απο­νε­μή­θη­κε το βρα­βείο Γυναι­κεί­ας Κοι­νω­νι­κής Προ­σφο­ράς «Αλί­κη Γιω­το­πού­λου- Μαρα­γκο­πού­λου» από τον Σύν­δε­σμο για τα Δικαιώ­μα­τα της Γυναίκας.

Εξε­λέ­γη βου­λευ­τής Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης με τους Ανε­ξάρ­τη­τους Έλλη­νες τον Μάιο του 2012 και επα­νε­ξε­λέ­γη στις εκλο­γές του Ιου­νί­ου του 2012, ενώ ανε­ξαρ­τη­το­ποι­ή­θη­κε το Μάρ­τιο του 2014. Το Σεπτέμ­βρη του 2015, είχε κάνει δήλω­ση στή­ρι­ξης του ΚΚΕ. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο