Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η πρώην βουλευτής της ΝΔ Έλσα Παπαδημητρίου

Έφυ­γε από τη ζωη η Έλσα Παπα­δη­μη­τρί­ου, επί σει­ρά ετών βου­λευ­τής της Νέας Δημοκρατίας.

Η Έλσα Παπα­δη­μη­τρί­ου γεν­νή­θη­κε στο Ναύ­πλιο το 1942. Σπού­δα­σε Αρχι­τε­κτο­νι­κή στο Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνίο και στην Αρχι­τε­κτο­νι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Berkeley των ΗΠΑ. την περί­ο­δο 1968–1970, εργά­στη­κε ως επι­με­λή­τρια του Εθνι­κού Μετσο­βί­ου Πολυτεχνείου.

Από το 1990 έως το 1992, διε­τέ­λε­σε Γενι­κή Γραμ­μα­τέ­ας Περι­φέ­ρειας Στε­ρε­άς Ελλά­δας. Το διά­στη­μα 1992–1993, υπήρ­ξε Γενι­κή Γραμ­μα­τέ­ας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Είναι συνι­δρύ­τρια της Δια­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Πρω­το­βου­λί­ας Ελλά­δας – Τουρκίας.

Εξε­λέ­γη βου­λευ­τής Αργο­λί­δας με τη Ν.Δ. στις εκλο­γές του 1993, και επα­νε­ξε­λέ­γη στις εκλο­γές του 1996, του 2000, του 2004, του 2007 και του 2009. Ετέ­θη εκτός Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας το 2011.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο