Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής Αννα Σαρρή Καραμπεσίνη

Πέθα­νε σήμε­ρα το βρά­δυ στο νοσο­κο­μείο της Κω, σε ηλι­κία 95 χρο­νών η τρα­γου­δί­στρια και τρα­γου­δο­ποιός της παρα­δο­σια­κής και δημο­τι­κής μου­σι­κής ‘Αννα Καρα­μπε­σί­νη από τις πιο γνω­στές φωνές του Αιγαίου.

Η ‘Αννα Σαρ­ρή-Καρα­μπε­σί­νη γεν­νή­θη­κε στην Αντι­μά­χεια της Κω και από μικρή ηλι­κία φάνη­κε το ταλέ­ντο της στο τρα­γού­δι, καθώς οι γονείς της ασχο­λού­νταν με τη μου­σι­κή και το τραγούδι.

Μαζί με την αδερ­φή της Έφη Σαρ­ρή, τρα­γού­δη­σαν για πολ­λά χρό­νια παρα­δο­σια­κά τρα­γού­δια και συνέ­βαλ­λαν σημα­ντι­κά στην ανά­δει­ξη της μου­σι­κής παρά­δο­σης της Κω και των Δωδεκανήσων.

Στην Αθή­να στις αρχές του ΄50 η συνά­ντη­σή της με τον Σίμω­να Καρά ήταν καθο­ρι­στι­κή για την μετέ­πει­τα καλ­λι­τε­χνι­κή πορεία της ‘Αννας.

Η ‘Αννα με την συνο­δεία της αδελ­φής της Εφης, ηχο­γρά­φη­σαν 23 δίσκους των 33 στροφών.

Η ‘Αννα και η Εφη εκτός των δίσκων πήραν μέρος σε πολ­λές τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές καθώς και σε προ­γράμ­μα­τα της Ελλη­νι­κής Ραδιοφωνίας .

Αξιο­ση­μεί­ω­τη ήταν η παρου­σία της ‘Αννας Καρα­μπε­σί­νη σε εκδη­λώ­σεις για τους Έλλη­νες της ομο­γέ­νειας σε Αμε­ρι­κή, Κανα­δά και Αυστραλία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο