Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η φάλαινα Μπελούγκα που είχε παγιδευτεί στον Σηκουάνα

Η λευ­κή φάλαι­να που είχε χάσει τον δρό­μο της και η κατά­στα­ση της υγεί­ας της ήταν πολύ ανη­συ­χη­τι­κή έπει­τα από μία εβδο­μά­δα στον ποτα­μό Σηκουά­να στη βορειο­δυ­τι­κή Γαλ­λία, πέθα­νε κατά τη μετα­φο­ρά της σε ειδι­κό χώρο με θαλασ­σι­νό νερό όπου επρό­κει­το να λάβει ιατρι­κή φρο­ντί­δα, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα οι τοπι­κές αρχές.

«Παρά τη χωρίς προη­γού­με­νο προ­σπά­θεια διά­σω­σης της μπε­λού­γκα, σας ανα­κοι­νώ­νου­με με θλί­ψη τον θάνα­το του κήτους», ανα­κοί­νω­σε στο Twitter η νομαρ­χία του Καλ­βα­ντός, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι το ζώο υπο­βλή­θη­κε σε ευθανασία.

Πέθα­νε καθ’ οδόν προς την πόλη Ουι­στρε­άμ όπου επρό­κει­το να εξε­τα­στεί από κτη­νιά­τρους πριν από την ενδε­χό­με­νη μετα­φο­ρά της, διευ­κρί­νι­σε σε μια ανακοίνωση.

«Παρά τα τεχνι­κά και επι­με­λη­τεια­κά μέσα που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν, η κατά­στα­ση του κήτους επι­δει­νώ­θη­κε δυστυ­χώς στη διάρ­κεια του ταξι­διού», πρό­σθε­σε η νομαρ­χία. «Η κτη­νια­τρι­κή εμπει­ρο­γνω­μο­σύ­νη απο­κά­λυ­ψε την κατά­στα­ση μεγά­λης αδυ­να­μί­ας και την αδύ­να­μη ανα­πνευ­στι­κή λει­τουρ­γία της μπε­λού­γκα. Ελή­φθη ως εκ τού­του η από­φα­ση, από κοι­νού με τους κτη­νιά­τρους, της ευθανασίας».

Στο Twitter, η κτη­νί­α­τρος της υπη­ρε­σί­ας διά­σω­σης Φλο­ράνς Ολι­βέ-Κουρ­τουά εξή­γη­σε πως «στη διάρ­κεια του ταξι­διού, οι κτη­νί­α­τροι δια­πί­στω­σαν μια υπο­βάθ­μι­ση (…) των ανα­πνευ­στι­κών λει­τουρ­γιών» της φάλαι­νας, μήκους τεσ­σά­ρων μέτρων και βάρους περί­που 800 κιλών.

«Δια­πι­στώ­σα­με πως το ζώο είχε ανο­ξία (μια μεί­ω­ση της ποσό­τη­τας οξυ­γό­νου), άρα έπαιρ­νε ανε­παρ­κή ποσό­τη­τα αέρα, και ως εκ τού­του ήταν προ­φα­νές ότι αυτό το ζώο υπέ­φε­ρε», συνέχισε.

«Απο­φα­σί­σα­με ότι δεν θα ήταν καλό να την ελευ­θε­ρώ­σου­με και άρα έπρε­πε να προ­χω­ρή­σου­με στην ευθα­να­σία της», πρόσθεσε.

Δια­σώ­στες χρη­σι­μο­ποί­η­σαν κατά τη διάρ­κεια της νύχτας έναν γερα­νό για να ‘σηκώ­σουν’ τη φάλαι­να από τον ποτα­μό. Κτη­νί­α­τροι έσπευ­σαν να της προ­σφέ­ρουν φρο­ντί­δες προ­τού τοπο­θε­τεί σε φορ­τη­γό ψυγείο για ένα οδι­κό ταξί­δι του­λά­χι­στον 160 χλμ. μέχρι το λιμά­νι του Ουι­στρε­άμ (βόρεια Γαλλία).

Το σχέ­διο ήταν να μετα­φερ­θεί σε ειδι­κό χώρο με θαλασ­σι­νό νερό με την ελπί­δα ότι θα ανα­κτού­σε κάποιες δυνά­μεις προ­τού μετα­φερ­θεί στη θάλασσα.

Το κήτος, που εντο­πί­στη­κε στις 2 Αυγού­στου στον Σηκουά­να, παρέ­με­νε από την Παρα­σκευή στο ίδιο σημείο, περί­που 70 χιλιό­με­τρα βορειο­δυ­τι­κά του Παρισιού.

Η προ­σπά­θεια διά­σω­σης ήταν μια επι­χεί­ρη­ση επι­κίν­δυ­νη για την μπε­λού­γκα, όμως η οργά­νω­ση για την προ­στα­σία της θάλασ­σας Sea Shepherd France είχε πει ότι η υπο­σι­τι­σμέ­νη φάλαι­να δεν θα μπο­ρού­σε να επι­βιώ­σει στο θερ­μό, γλυ­κού νερού περι­βάλ­λον του ποταμού.

Μετά την απο­μά­κρυν­σή της από τον Σηκουά­να, αξιω­μα­τού­χοι είχαν προει­δο­ποι­ή­σει για την κακή κατά­στα­ση της υγεί­ας του ζώου.

Στα τέλη Μαΐ­ου μια σοβα­ρά άρρω­στη όρκα κολύ­μπη­σε δεκά­δες μίλια στον Σηκουά­να και πέθα­νε από φυσι­κά αίτια μετά την απο­τυ­χία των προ­σπα­θειών να οδη­γη­θεί πίσω στη θάλασσα.

Τον Σεπτέμ­βριο του 2018, μια μπε­λού­γκα είχε εντο­πι­στεί στον ποτα­μό Τάμε­ση ανα­το­λι­κά του Λονδίνου.

Οι φάλαι­νες Μπε­λού­γκα ζουν συνή­θως στην Αρκτι­κή θάλασσα.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο