Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Ίαν Χολμ από τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών

Ο Βρε­τα­νός ηθο­ποιός Ίαν Χολμ, που ενσάρ­κω­σε τον Μπίλ­μπο το Χόμπιτ στην τρι­λο­γία «Ο Άρχο­ντας των Δακτυ­λι­διών», απε­βί­ω­σε σήμε­ρα σε ηλι­κία 88 ετών από ασθέ­νεια που συν­δέ­ε­ται με τη νόσο Πάρ­κιν­σον, ανα­κοί­νω­σε η μάνα­τζέρ του.

«Πέθα­νε ήρε­μα στο νοσο­κο­μείο, έχο­ντας στο πλευ­ρό του την οικο­γέ­νειά του», είπε η μάναν­τζέρ του Άλεξ Έργουιν, διευ­κρι­νί­ζο­ντας πως ο θάνα­τός του επήλ­θε το πρωί της Παρασκευής.

Γεν­νη­θείς τη 12η Σεπτεμ­βρί­ου του 1931 στην ψυχια­τρι­κή κλι­νι­κή όπου εργα­ζό­ταν το πατέ­ρας του, ο Ίαν Χολμ ήταν μέλος της διά­ση­μης θεα­τρι­κής ομά­δας Royal Shakespeare Company, προ­τού δια­γρά­ψει μια πλού­σια καριέ­ρα στον κινηματογράφο.

Έπαι­ξε μετα­ξύ άλλων στους «Δρό­μους της Φωτιάς», που βρα­βεύ­τη­κε με 4 Όσκαρ το 1982 (καλύ­τε­ρης ται­νί­ας, καλύ­τε­ρου σενα­ρί­ου, καλύ­τε­ρης μου­σι­κής και καλύ­τε­ρων κοστου­μιών), το «Άλιεν: Ο επι­βά­της του Δια­στή­μα­τος», το «Πέμ­πτο Στοι­χείο», αλλά επί­σης σε πολ­λές τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές και θεα­τρι­κές παραστάσεις.

«Ο σερ Ίαν ήταν γνω­στός παγκο­σμί­ως για την εξαι­ρε­τι­κά εντυ­πω­σια­κή και ποι­κί­λη καριέ­ρα του», υπο­γράμ­μι­σε η Άλεξ Έργουιν.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο