Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο αμερικανός ηθοποιός Ρέι Λιότα

Έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 67 ετών ο αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Ρέι Λιό­τα, πρω­τα­γω­νι­στής της δημο­φι­λούς ται­νί­ας του Μάρ­τιν Σκορ­τσέ­ζε «Τα Καλά Παι­διά» (Goodfellas), σύμ­φω­να με αμε­ρι­κα­νι­κά δημοσιεύματα.

Από­φοι­τος της σχο­λής υπο­κρι­τι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου του Μαϊ­ά­μι, ο Λιό­τα δια­κρί­θη­κε αρχι­κά συμ­με­τέ­χο­ντας σε τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές, όπως στο σίριαλ «Στην Εντα­τι­κή», λαμ­βά­νο­ντας ένα βρα­βείο Emmy κι ένα Prism. Ακο­λού­θως, ασχο­λή­θη­κε με το σινε­μά απο­σπώ­ντας εξαι­ρε­τι­κές κρι­τι­κές για τη συμ­με­το­χή του στην ται­νία του Τζο­να­θαν Ντέ­μι με τίτλο «Άγριο Θηλυ­κό» (1986).

Η ερμη­νεία του, ωστό­σο στο έργο του Μάρ­τιν Σκορ­τσέ­ζε, «Goodfellas» («Τα Καλά Παι­διά») του 1990, όπου ενσάρ­κω­σε τον Χέν­ρι Χιλ, ήταν αυτή που τον έφε­ρε στο προ­σκή­νιο της παγκό­σμιας προ­σο­χής. Θεω­ρεί­ται ένας καλ­λι­τέ­χνης με ευρεία θεμα­το­λο­γία ρόλων, τόσο κωμι­κών, όσο και δρα­μα­τι­κών. Το 2004 έκα­νε την πρώ­τη του εμφά­νι­ση στο θέα­τρο Μπρό­ντ­γου­εϊ λαμ­βά­νο­ντας μέρος στην παρά­στα­ση «Match», ενώ παράλ­λη­λα, τιμή­θη­κε με απο­νο­μή του 70ου ετή­σιου βρα­βεί­ου Drama League. Ακό­μη, ήταν υπο­ψή­φιος για τη διά­κρι­ση Screen Actors, μετά την ερμη­νεία του ως Φρανκ Σινά­τρα στην τηλε­ται­νία «The Rat Pack» (1998). Τέλος, ο Λιό­τα έγι­νε εξί­σου γνω­στός όταν χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε η φωνή του στον πρω­τα­γω­νι­στή του βιντε­ο­παι­χνι­διού Grand Theft Auto: Vice City, Τόμι Βερσέτι[9

Ο Λιό­τα άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή στον ύπνο του, ενώ βρι­σκό­ταν στη Δομι­νι­κα­νή Δημο­κρα­τία για τα γυρί­σμα­τα της ται­νί­ας «Dangerous Waters», όπως μετα­δί­δει ο ιστό­το­πος Deadline.

Ήταν αρρα­βω­νια­σμέ­νος με την Τζέ­σι Νίτο­λο, ενώ είχε απο­κτή­σει μια κόρη από τον γάμο του με την Μισέλ Γκρέις.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο