Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Ανατόλι Λουκιάνοφ, ο τελευταίος πρόεδρος του Ανωτάτου Σοβιέτ

Πέθα­νε σε ηλι­κία 88 ετών ο Ανα­τό­λι Λου­κιά­νοφ, τελευ­ταί­ος πρό­ε­δρος του Ανω­τά­του Σοβιέτ της ΕΣΣΔ. 

Ο Λου­κιά­νοφ, δικη­γό­ρος στο επάγ­γελ­μα, υπήρ­ξε αρχι­κά στε­νός συνερ­γά­της του Μιχα­ήλ Γκορ­μπα­τσόφ, αλλά στην συνέ­χεια έγι­νε ένας από τους δρι­μύ­τε­ρους επι­κρι­τές του. Συμ­με­τεί­χε σε ανε­πι­τυ­χή προ­σπά­θεια μελών του ΚΚΣΕ, το καλο­καί­ρι του 1991, να ανα­τρέ­ψουν την αντε­πα­να­στα­τι­κή ηγε­σία του Γκορ­μπα­τσόφ. Συνε­λή­φθη από τις ρωσι­κές αρχές και φυλα­κί­στη­κε μέχρι το Δεκέμ­βρη του 1992. 

Σε δηλώ­σεις του το 2015 σημεί­ω­νε ότι η ανταρ­σία του 1991 ήταν μια τελευ­ταία, απε­γνω­σμέ­νη αλλά και άσχη­μα οργα­νω­μέ­νη, προ­σπά­θεια να απο­φευ­χθεί η διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ένωσης. 

Από το 1993 έως το 2003 διε­τέ­λε­σε βου­λευ­τής της Δού­μα με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ρωσι­κής Ομοσπονδίας. 

Σε δηλώ­σεις του στο πρα­κτο­ρείο TASS, ο πρό­ε­δρος του ΚΚ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας Γκε­νά­ντι Ζιου­γκά­νοφ δήλω­σε ότι ο Λου­κιά­νοφ έζη­σε “σαν πραγ­μα­τι­κός πατριώτης”. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο