Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο αντιστασιακός Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης

Σε ηλι­κία 97 ετών έφυ­γε από τη ζωή ο αντι­στα­σια­κός δικη­γό­ρος και συγ­γρα­φέ­ας Βαρ­δής Β. Βαρδινογιάννης.

Ο εκλι­πών εκτός από το συγ­γρα­φι­κό έργο του είχε ανα­πτύ­ξει δρά­ση κατά την περί­ο­δο της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, στη διάρ­κεια του εμφυ­λί­ου αλλά και κατά την περί­ο­δο της επτά­χρο­νης χού­ντας των συνταγματαρχών.

Συμ­με­τεί­χε στην αντί­στα­ση κατά των Γερ­μα­νών στην Κρή­τη, στην οργά­νω­ση και διεύ­θυν­ση της Ενιαί­ας Δημο­κρα­τι­κής Αρι­στε­ράς (ΕΔΑ). Υπήρ­ξε ακό­μα σημαί­νον στέ­λε­χος του ΚΚΕ (Εσω­τε­ρι­κού) και διώ­χθη­κε για τις ιδέ­ες του. Έζη­σε δέκα χρό­νια στη φυλα­κή, δύο χρό­νια στην εξο­ρία και συνο­λι­κά 13 χρό­νια στην παρανομία.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Πέμ­πτη στις 11 το πρωί στην εκκλη­σία της Πανα­γί­τσας στο νεκρο­τα­φείο Ραφήνας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο