Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο α’ χορευτής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Αλεξάνταρ (Σάσα) Νέσκωβ

Την είδη­ση του αιφ­νί­διου θανά­του του α΄ χορευ­τή του Μπα­λέ­του της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής Αλε­ξά­νταρ (Σάσα) Νέσκωβ σε ηλι­κία 50 ετών, ανα­κοί­νω­σε με βαθιά θλί­ψη η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκηνή.

Ο εμβλη­μα­τι­κός πρω­τα­γω­νι­στής του Μπα­λέ­του ερμή­νευ­σε με μεγά­λη επι­τυ­χία για πάνω από 20 χρό­νια στην Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή όλους τους μεγά­λους ρόλους του ρεπερ­το­ρί­ου. Το κοι­νό τον ξεχώ­ρι­σε από νωρίς για τη στι­βα­ρή τεχνι­κή του, την εκφρα­στι­κό­τη­τα και την ευαι­σθη­σία των ερμη­νειών του. «Οι συνά­δελ­φοί του στην ΕΛΣ θα τον θυμό­μα­στε πάντα για την ευγέ­νεια, τη σεμνό­τη­τα και τον μονα­δι­κό χαρα­κτή­ρα του.

Ως ελά­χι­στη ένδει­ξη ανα­γνώ­ρι­σης του σπου­δαί­ου ταλέ­ντου και της σπά­νιας προ­σω­πι­κό­τη­τας του πολυα­γα­πη­μέ­νου μας Σάσα, η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή θα καλύ­ψει τα έξο­δα της κηδεί­ας του» ανα­κοι­νώ­νει η ΕΛΣ και εκφρά­ζει συλ­λυ­πη­τή­ριά στην οικο­γέ­νεια και στους οικεί­ους του.

Γεν­νη­μέ­νος στη Σερ­βία, ο Αλε­ξά­νταρ (Σάσα) Νέσκωβ σπού­δα­σε χορό στην Εθνι­κή Σχο­λή Χορού του Νόβι Σαντ (Σερ­βία) και εργά­στη­κε στο Εθνι­κό Μπα­λέ­το Σερ­βί­ας. Το 1991 έγι­νε Α΄ Χορευ­τής του Εθνι­κού Μπα­λέ­του Ουγ­γα­ρί­ας (Πετς) και συμ­με­τεί­χε ως φιλο­ξε­νού­με­νος χορευ­τής στην Εθνι­κή Όπε­ρα της Ουγ­γα­ρί­ας. Το 1996 έγι­νε μέλος του Μπα­λέ­του της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, ενώ από το 1998 υπήρ­ξε Α΄ Χορευτής.

Ο ίδιος είχε ασχο­λη­θεί ιδιαί­τε­ρα και με τη διδα­σκα­λία του χορού. Τα τελευ­ταία χρό­νια στην ΕΛΣ εργα­ζό­ταν ως répétiteur (διδα­σκα­λία χορο­γρα­φί­ας), καθώς επί­σης ως βοη­θός και καθη­γη­τής στην Ανώ­τε­ρη Επαγ­γελ­μα­τι­κή Σχο­λή Χορού της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής. Επι­πλέ­ον, είχε διδά­ξει και στην Κρα­τι­κή Σχο­λή Ορχη­στι­κής Τέχνης (ΚΣΟΤ).

Για την Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή είχε χορέ­ψει πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους σε πολυά­ριθ­μα εμβλη­μα­τι­κά μπα­λέ­τα. Ενδει­κτι­κά ανα­φέ­ρο­νται: Κοπ­πέ­λια, Ζιζέλ, Δον Κιχώ­της, Ο καρυο­θραύ­στης, Η ωραία κοι­μω­μέ­νη, Η κακο­φυ­λαγ­μέ­νη κόρη, Νάπο­λη, Nτι­βερ­τι­μέ­ντο, Πακί­τα, Ρωμαί­ος και Ιου­λιέτ­τα, Ζορ­μπάς, Ευγέ­νιος Ονιέγκιν.

Επι­πλέ­ον, είχε ερμη­νεύ­σει πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους σε έργα σπου­δαί­ων χορο­γρά­φων. Και πάλι ενδει­κτι­κά σημειώ­νο­νται οι: Μίλ­κο Σπά­ρεν­μπλεκ, Βλα­ντί­μιρ Λογκού­νοφ, Ίστ­βαν Χέρ­τσογκ, Ανα­σέχ Πάρ­ταϋ, Ζερ­μι­νάλ Κασ­σα­ντό, Λεω­νί­δας Ντε Πιαν, Λόρ­κα Μασίν, Πιερ Λακότ, Κάρολ ‘Αρμι­τατζ, Σοφία Σμα­ΐ­λου, Χάρης Μαντα­φού­νης, Αντώ­νης Φωνια­δά­κης, Φώτης Νικο­λά­ου, Ρέυ Μπάρ­ρα, Ρού­ντι Βαν Ντάν­τσιχ, Ίγκορ Ζελέν­σκι, Ιρέκ Μου­χα­μέ­ντοφ, Κένεθ Μακ­Μίλ­λαν, Φρέ­ντε­ρικ ‘Αστον, Ρενά­το Τζα­νέλ­λα κ.ά.

Το 2003 τιμή­θη­κε με το Βρα­βείο Καλύ­τε­ρης Ανδρι­κής Ερμη­νεί­ας από το ΥΠΠΟ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο