Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Βασίλης Φίλιας

Ο Βασί­λης Φίλιας γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 22 Οκτω­βρί­ου 1927. Διπλω­μα­τού­χος Νομι­κής Σχο­λής Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, διπλω­μα­τού­χος Θεω­ρη­τι­κών Οικο­νο­μι­κών Πανε­πι­στη­μί­ου Μονά­χου, Διδά­κτωρ Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας Πανε­πι­στη­μί­ου Αμβούρ­γου, διε­τέ­λε­σε επί σει­ρά ετών καθη­γη­τής κοι­νω­νιο­λο­γί­ας Παντεί­ου, Πρό­ε­δρος του τμή­μα­τος Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας και Πρύ­τα­νης ΠΑΣΠΕ. Ακό­μη, υπήρ­ξε Διευ­θυ­ντής του Εθνι­κού Κέντρου Κοι­νω­νι­κών Ερευ­νών, Πρό­ε­δρος του Εφο­ρευ­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Εθνι­κής Βιβλιο­θή­κης της Ελλά­δος και Πρό­ε­δρος του ΔΣ της ολυ­μπια­κής αερο­πο­ρί­ας. Ήταν συνεκ­δό­της των περιο­δι­κών “Νέα Οικο­νο­μία”, “Κοι­νω­νία και Οικο­νο­μία” και “Ο Σοσια­λι­σμός του Μέλ­λο­ντος”. Κατά τη δικτα­το­ρία του 1967 συνί­δρυ­σε την αντι­στα­σια­κή οργά­νω­ση “Δημο­κρα­τι­κή Άμυ­να” — φυλα­κί­στη­κε επί 5,5 έτη. Από το 1974 έως το 1990 δημο­σί­ευ­σε πλή­θος άρθρων στις εφη­με­ρί­δες “Ελευ­θε­ρο­τυ­πία”, “Πρώ­τη” και “Έθνος”.

Ο Βασί­λης Φίλιας συνέ­γρα­ψε 22 βιβλία.

Στις εκλο­γές του 1985 συμ­με­τεί­χε ως υπο­ψή­φιος συνερ­γα­ζό­με­νος με το ΚΚΕ, σε μη εκλό­γι­μη θέση. Το φθι­νό­πω­ρο του 1985 ήταν συνι­δρυ­τής του φορέα Λαϊ­κή Αγω­νι­στι­κή Ενότητα.
Το 1986 δια­φο­ρο­ποι­ή­θη­κε από την φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κή γραμ­μή της Ελευ­θε­ρο­τυ­πί­ας, απο­χώ­ρη­σε και άρχι­σε συνερ­γα­σία ως σχο­λιο­γρά­φος με την εφη­με­ρί­δα Πρώ­τη έως το 1988, οπό­τε διέ­κο­ψε και συνερ­γά­στη­κε με την εφη­με­ρί­δα Έθνος.

Στις εκλο­γές του Ιου­νί­ου του 1989 συμ­με­τεί­χε ως υπο­ψή­φιος του Συνα­σπι­σμού στη Β’ Αθη­νών. Τον Ιού­λιο του 1989 διο­ρί­στη­κε πρό­ε­δρος του Δ.Σ. της Ολυ­μπια­κής Αερο­πο­ρί­ας μέχρι το τέλος του 1992. Από το 1991 υπήρ­ξε υπεύ­θυ­νος της ελλη­νι­κής έκδο­σης του διε­θνούς περιο­δι­κού «Ο Σοσια­λι­σμός του Μέλλοντος».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο