Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο γάλλος κομμουνιστής Μωρίς Κούκιερμαν

Σε μήνυ­μα του προς το Κομ­μου­νι­στι­κό Επα­να­στα­τι­κό Κόμ­μα Γαλ­λί­ας , το Τμή­μα Διε­θνών της ΚΕ του ΚΚΕ εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ρια του για το θάνα­το του γάλ­λου κομ­μου­νι­στή, Μωρίς Κούκιερμαν.

«Με μεγά­λη θλί­ψη απο­χαι­ρε­τού­με το σύντρο­φο Μωρίς Κού­κιερ­μαν ΓΓ της ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Επα­να­στα­τι­κού Κόμ­μα­τος της Γαλ­λί­ας, που έφυ­γε από τη ζωή στα 71 χρό­νια του, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας ανί­α­τη ασθένεια.

Ο σφος Μωρίς με τη δρά­ση και το παρά­δειγ­μά του υπε­ρα­σπί­στη­κε με σθέ­νος στη Γαλ­λία το μαρ­ξι­σμό-λενι­νι­σμό. Με ευθύ­νη αντι­πα­ρα­τέ­θη­κε στην οπορ­του­νι­στι­κή διά­βρω­ση και τη μετάλ­λα­ξη του χαρα­κτή­ρα και των αρχών λει­τουρ­γί­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμματος.

Συμ­με­τεί­χε στις εργα­σί­ες της «Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας» και συνέ­βαλ­λε στην υπε­ρά­σπι­ση και ανά­πτυ­ξη των αρχών του προ­λε­τα­ρια­κού διε­θνι­σμού και της αλλη­λεγ­γύ­ης, στην απο­κά­λυ­ψη και αντι­με­τώ­πι­ση του αντικομμουνισμού.

Δια­τη­ρού­σε στε­νές συντρο­φι­κές σχέ­σεις με το ΚΚΕ, μελε­τού­σε και φρό­ντι­ζε για τη διά­δο­ση στη Γαλ­λία των συμπε­ρα­σμά­των του από την ταξι­κή πάλη.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα πιο θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ριά του στην οικο­γέ­νεια του σ Μ. Κού­κιερ­μαν και τους συντρό­φους του».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο