Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Γιάννης Διακογιάννης

Πέθα­νε σε ηλι­κία 91 ετών ο Γιάν­νης Δια­κο­γιάν­νης, δημο­σιο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας, σχο­λια­στής και παρου­σια­στής αθλη­τι­κών εκπο­μπών της τηλεόρασης.

Από πολ­λούς θεω­ρεί­ται ο κορυ­φαί­ος του είδους, λόγω των μεγά­λων γνώ­σε­ών του πάνω στον κλα­σι­κό αθλη­τι­σμό αλλά και το ποδό­σφαι­ρο, την εμβρί­θεια στον τρό­πο μετά­δο­σης και τη γλα­φυ­ρό­τη­τα του ύφους του.

Γεν­νή­θη­κε στη Αθή­να όπου και ασχο­λή­θη­κε με τον αθλη­τι­σμό από την εφη­βι­κή ηλι­κία, με ιδιαί­τε­ρη αδυ­να­μία στον στί­βο. Σπού­δα­σε μου­σι­κή στη Γαλ­λία, όμως τελι­κά τον κέρ­δι­σε η δημο­σιο­γρα­φία. Κάλυ­ψε με αντα­πο­κρί­σεις του πάρα πολ­λές κορυ­φαί­ες διορ­γα­νώ­σεις, μετα­ξύ των οποί­ων Παγκό­σμια Κύπελ­λα Ποδο­σφαί­ρου (ξεκι­νώ­ντας από αυτό του 1954 στην Ελβε­τία και τερ­μα­τί­ζο­ντας με αυτό του 1998 στη Γαλ­λία), διε­θνείς αγώ­νες και παγκό­σμια πρω­τα­θλή­μα­τα στί­βου, τελι­κούς αγώ­νες δια­συλ­λο­γι­κών ευρω­παϊ­κών ποδο­σφαι­ρι­κών διορ­γα­νώ­σε­ων (όπως του Κυπέλ­λου Πρω­τα­θλη­τριών το 1971 μετα­ξύ Άγιαξ και Πανα­θη­ναϊ­κού) και άλλα.

Από το Σεπτέμ­βρη του 1966 έως το 1983 ήταν ο βασι­κός παρου­σια­στής της θρυ­λι­κής εβδο­μα­διαί­ας αθλη­τι­κής τηλε­ο­πτι­κής εκπο­μπής «Αθλη­τι­κή Κυρια­κή» (αρχι­κά «Αθλη­τι­κά Νέα»), ενώ το Σεπτέμ­βρη του 1969 είχε παρου­σιά­σει το 9ο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Αθλη­τι­σμού, που διε­ξή­χθη στο Στά­διο «Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης» και απο­τέ­λε­σε την πρώ­τη μετά­δο­ση αγώ­νων στί­βου από ελλη­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό συνεργείο.

Απο­τε­λεί πιθα­νό­τα­τα τον μονα­δι­κό Έλλη­να αθλη­τι­κό δημο­σιο­γρά­φο του οποί­ου το επώ­νυ­μο περι­λή­φθη­κε σε στί­χο τρα­γου­διού, συγκε­κρι­μέ­να στο «Αρχί­ζει το ματς», σύν­θε­σης και εκτέ­λε­σης του Λου­κια­νού Κηλαη­δό­νη το 1979.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο