Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Γιάννης Ιωαννίδης, από τους κορυφαίους προπονητές του ελληνικού μπάσκετ

Φτω­χό­τε­ρο είναι από σήμε­ρα (4/10) το ελλη­νι­κό μπά­σκετ, καθώς άφη­σε την τελευ­ταία πνοή του ο Γιάν­νης Ιωαν­νί­δης, o προ­πο­νη­τής με τους περισ­σό­τε­ρους τίτλους Πρω­τα­θλή­μα­τος Ελλά­δας έχο­ντας συνο­λι­κά κατα­κτή­σει 12 Πρω­τα­θλή­μα­τα και 6 Κύπελ­λα. Παρα­μέ­νει μέχρι σήμε­ρα ο προ­πο­νη­τής που κρα­τά­ει το ρεκόρ των περισ­σό­τε­ρων τίτλων πρω­τα­θλη­τή Ελλά­δας, αφού κέρ­δι­σε 12 (έναν παρα­πά­νω από τον Ζέλι­κο Ομπρά­ντο­βιτς), καθώς και των περισ­σό­τε­ρων νικών σε αγώ­νες πρω­τα­θλή­μα­τος (418 νίκες).

Ο «Ξαν­θός», όπως ήταν το προ­σω­νύ­μιο του στους πάγκους, συνέ­δε­σε το όνο­μά του με τον Άρη Θεσ­σα­λο­νί­κης, τόσο ως παί­κτης όσο και ως προ­πο­νη­τής της μεγά­λης ομά­δας των Νίκου Γκά­λη και Πανα­γιώ­τη Γιαν­νά­κη (1978–79 και 1982–1990) που έβα­λε το άθλη­μα στα σπί­τια των Ελλή­νων τη δεκα­ε­τία του 80. Από το 1991 έως το 1996 διε­τέ­λε­σε προ­πο­νη­τής του Ολυ­μπια­κού, ακο­λού­θη­σε η θητεία στην ΑΕΚ (1996–98) για να επι­στρέ­ψει στον Ολυ­μπια­κό (1999–2000). Ο Γιάν­νης Ιωαν­νί­δης ασχο­λή­θη­κε και με την πολι­τι­κή και διε­τέ­λε­σε υφυ­πουρ­γός Αθλητισμού.

O Γιάν­νης Ιωαν­νί­δης γεν­νή­θη­κε στις 26 Φεβρουα­ρί­ου 1945 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ως παί­κτης αγω­νί­στη­κε στην πρώ­τη ομά­δα του Άρη το 1959. Η καριέ­ρα του ως παί­κτης διήρ­κε­σε περί­που δύο δεκα­ε­τί­ες, όμως από μικρή ηλι­κία είχε δεί­ξει την τάση του για την προ­πο­νη­τι­κή. Παράλ­λη­λα με τη φοί­τη­σή του στη γεω­πο­νι­κή σχο­λή, υπήρ­ξε αθλη­τής και και προ­πο­νη­τής του Εργο­τέ­λη, το 1977, χωρίς να έχει «κρε­μά­σει ακό­μη τα παπού­τσια του».

Σε συλ­λο­γι­κό επί­πε­δο ως προ­πο­νη­τής κατέ­κτη­σε 12 Πρω­τα­θλή­μα­τα Ελλά­δας: 8 με τον Άρη (1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990) και 4 με τον Ολυ­μπια­κό (1993, 1994, 1995, 1996), 6 Κύπελ­λα Ελλά­δας: 5 με τον Άρη (1985, 1987, 1988, 1989, 1990) και 1 με τον Ολυ­μπια­κό (1994). Επί­σης κατέ­κτη­σε 3 φορές τη δεύ­τε­ρη θέση στο Πρω­τά­θλη­μα Ελλά­δας (Άρης το 1984, Ολυ­μπια­κός το 1992 και ΑΕΚ το 1997), ενώ υπήρ­ξε 2 φορές φινα­λίστ του Κυπέλ­λου Ελλά­δας (Άρης το 1984 και ΑΕΚ το 1998). Υπήρ­ξε επί­σης προ­πο­νη­τής στον Γ.Σ. Λάρι­σας (1979–81).

Ως προ­πο­νη­τής του Άρη, οδή­γη­σε την ομά­δα της Θεσ­σα­λο­νί­κης στην κατά­κτη­ση των πρω­τα­θλη­μά­των του 1979, του 1983 και τα πέντε σερί από το 1985 μέχρι το 1990. Από το 1991 στον Ολυ­μπια­κό, ο Ιωαν­νί­δης δημιούρ­γη­σε μία μεγά­λη ομά­δα που πρω­τα­γω­νί­στη­σε στην Ελλά­δα, ενώ έβα­λε τα… θεμέ­λια και για το “triple crown” του 1997, με τον Ντού­σαν Ίβκο­βιτς να τον έχει δια­δε­χτεί στον πάγκο των «ερυ­θρό­λευ­κων» τη σεζόν 1996–97. Τέσ­σε­ρα σερί πρω­τα­θλή­μα­τα από το 1993 μέχρι το 1996, δύο τελι­κοί Κυπέλ­λου Πρω­τα­θλη­τριών (1994, 1995), ήταν όσα κατέ­κτη­σε με τον Ολυ­μπια­κό ο Γιάν­νης Ιωαν­νί­δης μέχρι να απο­χω­ρή­σει το 1996 για την ΑΕΚ.

Δεν κατά­φε­ρε, ωστό­σο, να κατα­κτή­σει κανέ­ναν ευρω­παϊ­κό τίτλο, παρ’ ότι βρέ­θη­κε 6 φορές στο φάι­ναλ φορ της Euroleague. Τις πρώ­τες 3 φορές με τον Άρη επί 3 συνε­χό­με­να χρό­νια (1988, 1989, 1990) δεν κατά­φε­ρε να προ­κρι­θεί στον τελι­κό, ενώ το κατά­φε­ρε τις επό­με­νες 3 φορές (το 1994 και το 1995 με τον Ολυ­μπια­κό και το 1998 με την ΑΕΚ), γνω­ρί­ζο­ντας όμως και τις 3 φορές την ήττα στον τελικό.

Ιδιόρ­ρυθ­μος χαρα­κτή­ρας, ισχυ­ρο­γνώ­μων και από­λυ­τος, έντο­να προ­λη­πτι­κός και βαθιά θρη­σκευό­με­νος, ο Ιωαν­νί­δης ανα­γνω­ρί­ζε­ται ως ο καθο­δη­γη­τής της μεγά­λης ομά­δας του Άρη της δεκα­ε­τί­ας του 1980, που βοή­θη­σε πολύ στο να αγα­πή­σουν οι Έλλη­νες το μπά­σκετ. Στον Ολυ­μπια­κό, ήταν ο αγα­πη­μέ­νος προ­πο­νη­τής του Σωκρά­τη Κόκ­κα­λη, ακρι­βώς λόγω του ιδιόρ­ρυθ­μου χαρα­κτή­ρα του.

Ο Γιάν­νης Ιωαν­νί­δης διε­τέ­λε­σε Ομο­σπον­δια­κός προ­πο­νη­τής της εθνι­κής ανδρών, σε δύο δια­στή­μα­τα 1980–81 και 2002–2003. Το 2003 καθο­δή­γη­σε την εθνι­κή Ελλά­δας στο Ευρω­μπά­σκετ της Σου­η­δί­ας, όπου η «επί­ση­μη αγα­πη­μέ­νη» κατέ­λα­βε την 5η θέση.

Από τις εκλο­γές του 2004 μέχρι τις εκλο­γές του Ιανουα­ρί­ου του 2015, ο Γιάν­νης Ιωαν­νί­δης κατεί­χε θέση βου­λευ­τή στην Εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια Α΄ Θεσ­σα­λο­νί­κης με το κόμ­μα της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και μετά τις εκλο­γές του 2007 διο­ρί­στη­κε στη θέση του υφυ­πουρ­γού Πολι­τι­σμού, αρμό­διου για θέμα­τα Αθλη­τι­σμού, θέση που κρά­τη­σε μέχρι τις 7 Οκτω­βρί­ου 2009. Μετά την επα­νε­κλο­γή του το 2009, άσκη­σε τα καθή­κο­ντα του υπεύ­θυ­νου Τομέα Πολι­τι­κής Ευθύ­νης Αθλη­τι­σμού της Νέας Δημο­κρα­τί­ας. Στη νέα κυβέρ­νη­ση συνερ­γα­σί­ας της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ που συγκρο­τή­θη­κε μετά τις εκλο­γές της 17ης Ιου­νί­ου 2012 τοπο­θε­τή­θη­κε ξανά στη θέση του υφυ­πουρ­γού Αθλη­τι­σμού, ως τον Ιού­νιο του 2013.

Διε­τέ­λε­σε μετα­ξύ άλλων μέλος της Διαρ­κούς Επι­τρο­πής Μορ­φω­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων, της Ειδι­κής Μόνι­μης Επι­τρο­πής Έρευ­νας και Τεχνο­λο­γί­ας, της Υπο­ε­πι­τρο­πής για την Παρα­κο­λού­θη­ση θεμά­των Αθλη­τι­σμού, της Διαρ­κούς Επι­τρο­πής Διοί­κη­σης, Δημό­σιας Τάξης & Δικαιο­σύ­νης, της Ειδι­κής Μόνι­μης Επι­τρο­πής Ισό­τη­τας και Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που, της Δια­κομ­μα­τι­κής Επι­τρο­πής για τη Δια­μόρ­φω­ση Θεσμι­κού Πλαι­σί­ου Εγγυ­ή­σε­ων Δια­φά­νειας στον Αθλη­τι­σμό, καθώς και της Επι­τρο­πής Ανα­θε­ώ­ρη­σης του Συντάγματος.

Του είχαν απο­νε­μη­θεί πολ­λές δια­κρί­σεις, από το Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, από ανώ­τε­ρα εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα της χώρας, από νομι­κά και φυσι­κά πρό­σω­πα και πλή­θος άλλους φορείς. Ανά­με­σα στις δια­κρί­σεις του προ­ε­ξέ­χου­σα θέση κατέ­χει η βρά­βευ­ση του από το Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών που φέρει τον τίτλο HOMO HELLENICUS.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο