Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Γιώργος Ροΐδης, αντιναύαρχος ε.α — Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ

Ανα­κοί­νω­ση για τον θάνα­το του Γιώρ­γου Ροΐ­δη, αντι­ναυάρ­χου ε.α. εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, τονίζοντας:

Το ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά με θλί­ψη τον σύντρο­φο Γιώρ­γο Ροΐ­δη αντι­ναύ­αρ­χο του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού εν απο­στρα­τεία, που έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή.

Ο Γιώρ­γος Ροΐ­δης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1953. Έζη­σε τα παι­δι­κά του χρό­νια στο Γαλα­τά Τροι­ζη­νί­ας. Το 1972 μπή­κε στη Σχο­λή Ναυ­τι­κών Δοκί­μων μετά από αγώ­να απέ­να­ντι στο καθε­στώς των “κοι­νω­νι­κών φρο­νη­μά­των” της επο­χής, που απέ­κλειε από αυτή κάθε προ­ο­δευ­τι­κό και αγω­νι­ζό­με­νο άνθρω­πο. Από τη Σχο­λή Ναυ­τι­κών Δοκί­μων απο­φοί­τη­σε το 1976 με το βαθ­μό του Σημαιο­φό­ρου Μάχι­μου. Από τότε υπη­ρέ­τη­σε με επι­τυ­χία σε πολε­μι­κά πλοία και επι­τε­λεία είτε ως επι­τε­λής είτε ως κυβερ­νή­της ή Διοι­κη­τής. Το 2004 απο­στρα­τεύ­τη­κε από το Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό με το βαθ­μό του αντιναυάρχου.

Παι­δί λαϊ­κής αγρο­τι­κής οικο­γέ­νειας ο Γιώρ­γος Ροΐ­δης δια­τή­ρη­σε σε όλη του τη ζωή την αγά­πη του για το λαό. Ο Γιώρ­γος ανή­κε σε εκεί­νη τη γενιά αξιω­μα­τι­κών που εμπνέ­ο­νταν από τους αγώ­νες του λαού, την αντι­δι­κτα­το­ρι­κή και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πάλη.

Με την απο­στρα­τεία του έδω­σε τη μάχη μέχρι την τελευ­ταία του στιγ­μή μέσα από τις γραμ­μές του ΚΚΕ για το δίκιο, την προ­κο­πή του λαού μας, το σοσια­λι­σμό. Δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε, ακό­μη, σε στε­νή σχέ­ση με το αντι­πο­λε­μι­κό και φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα και ιδιαί­τε­ρα μέσα από την Κίνη­ση για την Εθνι­κή Άμυ­να (ΚΕΘΑ). Επί­σης δρα­στή­ρια αγω­νί­στη­κε και για τα δικαιώ­μα­τα των απο­στρά­των μέσα από την Ανε­ξάρ­τη­τη Ένω­ση Απο­στρά­των Ενό­πλων Δυνά­με­ων (ΑΝΕΑΕΔ), της οποί­ας για σει­ρά ετών και μέχρι σήμε­ρα διε­τέ­λε­σε πρόεδρος.

Ως από­στρα­τος διε­τέ­λε­σε ακό­μη πρό­ε­δρος των Ελλη­νι­κών Αμυ­ντι­κών Συστη­μά­των (ΕΑΣ) και πρό­ε­δρος της εται­ρεί­ας “Ελλη­νι­κά Συστή­μα­τα Παρα­γω­γής Πολι­τι­κών Προϊόντων”.

Στις εκλο­γές του 2019 ήταν υπο­ψή­φιος στο ψηφο­δέλ­τιο επι­κρα­τεί­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος. Από την έπαλ­ξη εκεί­νη κάλε­σε τους συνα­δέλ­φους του να κρα­τή­σου­με “όπως και άλλες φορές στην Ιστο­ρία της χώρας, μαζί τη σημαία του αγώ­να για το δίκιο του λαού, για μια Ελλά­δα απαλ­λαγ­μέ­νη από τη φτώ­χεια, την εκμε­τάλ­λευ­ση, τους πολέμους”.

Εκ μέρους της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ και του Τμή­μα­τος για τις Ένο­πλες Δυνά­μεις και τα Σώμα­τα Ασφα­λεί­ας στε­κό­μα­στε προ­σο­χή. Απο­τί­ου­με φόρο τιμής στο Ναύ­αρ­χο και σεμνό αγωνιστή.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει στη γυναί­κα του, στα παι­διά του και στους οικεί­ους του, τα θερ­μά του συλλυπητήρια.

Η κηδεία του θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πέμ­πτη 5 Μαϊ­ου 12.00 στον Γαλα­τά Τροιζηνίας».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο