Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Γιώργος Σταματάκης, πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της ΕΦΕΕ

Πέθα­νε ο Γιώρ­γος Στα­μα­τά­κης, ήταν ο πρώ­τος εκλεγ­μέ­νος πρό­ε­δρος της ΕΦΕΕ.

Ηταν μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ, φοι­τη­τής της Νομι­κής Αθή­νας και συν­δι­κα­λι­στής της Παν­σπου­δα­στι­κής ΣΚ. Κατά τη διάρ­κεια της δικτα­το­ρί­ας ήταν συν­δι­κα­λι­στι­κό στέ­λε­χος της ΑντιΕ­ΦΕΕ και εκλέ­χτη­κε πρώ­τος πρό­ε­δρος της ΕΦΕΕ το 1975.

Υπήρ­ξε μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και απο­χώ­ρη­σε από το Κόμ­μα το 1989 με το ΝΑΡ. Τα τελευ­ταία χρό­νια ήταν στο «Πράτ­τω» του Νίκου Κοτζιά.

Ανακοίνωση του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τη θλί­ψη του για τον θάνα­το του Γιώρ­γου Στα­μα­τά­κη, πρώ­του Προ­έ­δρου της μετα­δι­κτα­το­ρι­κής ΕΦΕΕ.

Ο Γιώρ­γος Στα­μα­τά­κης είχε σημα­ντι­κή συμ­βο­λή στην αντι­δι­κτα­το­ρι­κή πάλη, φοι­τη­τής τότε της Νομι­κής Αθή­νας, με θέσεις ευθύ­νης στην ΑντιΕ­ΦΕΕ και μέσα από τις γραμ­μές της ΚΝΕ.

Τη δεκα­ε­τία του ‘80 διε­τέ­λε­σε Γραμ­μα­τέ­ας της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ, ενώ ακό­μα υπήρ­ξε μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής από το 12ο Συνέ­δριο του ΚΚΕ, το 1987, έως την απο­χώ­ρη­σή του από το ΚΚΕ, το 1989.

Θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο