Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Γρηγόρης Ριζόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου

Το ΚΚΕ με λύπη ανα­κοι­νώ­νει το θάνα­το του Γρη­γό­ρη Ριζό­που­λου, προ­έ­δρου της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ).

Ο Γρη­γό­ρης Ριζό­που­λος γεν­νή­θη­κε στη Λάγκα Καστο­ριάς, στις 24/5/1929, παι­δί πολυ­με­λούς οικο­γέ­νειας αγω­νι­στών της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ, που έδω­σε πολ­λά θύμα­τα στον αγώ­να του ελλη­νι­κού λαού ενά­ντια εκεί­νη την περίοδο.

Την περί­ο­δο της ανά­πτυ­ξης της ηρω­ϊ­κής επο­ποι­ί­ας του ΔΣΕ, συμ­με­τέ­χει στη δρά­ση του και γίνε­ται μέλος του ΚΚΕ. Λόγω της δρά­σης που ανέ­πτυ­ξε, εξο­ρί­στη­κε το 1947 στη νήσο Αλόν­νη­σο και το 1948 μετέ­βη ως εξό­ρι­στος στον Καρα­βό­στα­μο Ικα­ρί­ας. Από το 1949 ως το 1953 βρί­σκε­ται εξό­ρι­στος στο Μακρο­νή­σι. Από το 1949 στο Α.Ε.Τ.Ο και Ε.Σ.Α.Ι. και το 1952 στο Β.Ε.Τ.Ο. Κρά­τη­σε αλύ­γι­στη στά­ση απέ­να­ντι στα βασα­νι­στή­ρια και τις πιέ­σεις που ο ταξι­κός αντί­πα­λος επέβαλε.

Μετά την εξο­ρία, σπού­δα­σε στην Ανω­τά­τη Σχο­λή Καλών Τεχνών και στο Εθνι­κό Μετσό­βειο Πολυ­τε­χνείο, ως αρχι­τέ­κτων μηχανικός.

Κατά την περί­ο­δο 1989–1991 έδω­σε μάχη για την επι­κρά­τη­ση των επα­να­στα­τι­κών δυνά­με­ων στις γραμ­μές του ΚΚΕ.

Ήταν μέλος του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας, με πάρα πολ­λές δια­κρί­σεις. Σε διά­φο­ρους δια­γω­νι­σμούς, που έλα­βε μέρος, με τα γλυ­πτά του έργα, έλα­βε Α’ και Β΄ βρα­βεία. Ανά­με­σα στα πιο σπου­δαία έργα, που φιλο­τέ­χνη­σε, ήταν το άγαλ­μα του “Μακρο­νη­σιώ­τη Αγω­νι­στή”, που σήμε­ρα δεσπό­ζει στη Μακρόνησο.

Το ΚΚΕ, κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του Κόμ­μα­τος «εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια του αλύ­γι­στου συντρό­φου και προ­έ­δρου της ΠΕΚΑΜ. Η κηδεία του θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Τετάρ­τη 14 Νοεμ­βρί­ου, στις 14.00, από το Νεκρο­τα­φείο Παπάγου».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο