Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Δάκης

Πέθα­νε ο τρα­γου­δι­στής Δάκης. Την είδη­ση έκα­νε γνω­στή μέσω του προ­σω­πι­κού της λογα­ρια­σμού στο Twitter η Λου­κία Καρρέρ.

Ο Δάκης γεν­νή­θη­κε στις 26 Αυγού­στου 1943 στην Αλε­ξάν­δρεια της Αιγύ­πτου. Το 1963 ήρθε στην Ελλά­δα και σχε­δόν ένα χρό­νο μετά ξεκι­νά να τρα­γου­δά σε χώρους δια­σκέ­δα­σης και θεα­μά­των και παράλ­λη­λα ηχο­γρα­φεί το 1964 τον πρώ­το του δίσκο στα αγγλι­κά με τίτλο «Deep in the heart of Athens» και ακο­λού­θη­σαν δίσκοι που γνώ­ρι­σαν αμέ­σως μεγά­λη επι­τυ­χία στα Γαλ­λι­κά, Ιτα­λι­κά και Αγγλι­κά. Ενδει­κτι­κά οι επι­τυ­χί­ες του εκεί­νης της περιό­δου ήταν: Monsieur Cannibal, Tu Veux ou tu veux pas, Mourir ou vivre, Gaston. Μιλά έξι γλώσ­σες (ελλη­νι­κά, γαλ­λι­κά, αγγλι­κά, ιτα­λι­κά, ισπα­νι­κά και αρα­βι­κά), γεγο­νός που επι­τρέ­πει να ερμη­νεύ­ει διε­θνές ρεπερτόριο.

Το 1968 ηχο­γρά­φη­σε τον πρώ­το του δίσκο στα Ελλη­νι­κά με τίτλο «Γεια σου σ′ ευχα­ρι­στώ» με τον συν­θέ­τη Κώστα Ξενά­κη και αμέ­σως μετά ακο­λου­θεί η πρώ­τη του συνερ­γα­σία με τον Μίμη Πλέσ­σα και τις δια­χρο­νι­κές επι­τυ­χί­ες Τόσα καλο­καί­ρια και Εκεί­νο το πρωί στην Κηφι­σιά όπου η αντα­πό­κρι­ση του κοι­νού τον τοπο­θέ­τη­σε γρή­γο­ρα στους πλέ­ον περι­ζή­τη­τους ερμη­νευ­τές εκεί­νης της εποχής.

Έχει συνερ­γα­στεί με Έλλη­νες συν­θέ­τες όπως: Μίμης Πλέσ­σας, Γιάν­νης Σπα­νός, Γιώρ­γος Κατσα­ρός, Γιώρ­γος Χατζη­νά­σιος, Κώστας Χατζής, Ρόμπερτ Ουί­λιαμς, Αλέ­ξης Παπα­δη­μη­τρί­ου, Γιώρ­γος Μανί­κας, Σάκης Τσι­λί­κης, Χάρης Χαλ­κί­της, Βαγ­γέ­λης Πιτσι­λα­δής, Γιώρ­γος Κρι­μι­ζά­κης, Κώστας Ξενά­κης, Γιώρ­γος Θεο­φά­νους, Νίκος Λαβρά­νος, Νίκος Καρ­βέ­λας, Αλέ­κος Χρυ­σο­βέρ­γης, Γιώρ­γος Θεο­δο­σιά­δης κ.ά.

Έχει τρα­γου­δή­σει στί­χους στι­χουρ­γών όπως Πυθα­γό­ρας, Λευ­τέ­ρης Παπα­δό­που­λος, Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου, Δημή­τρης Ιατρό­που­λος, Σώτια Τσώ­του, Ξενο­φώ­ντας Φυλέ­ρης, Θάνος Σοφός, Ρόνη Σοφού κ.ά.

Έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει πολ­λές ζωντα­νές εμφα­νί­σεις σε χώρους δια­σκέ­δα­σης, συμ­με­τεί­χε σε πολ­λές θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις, έχει εμφα­νι­στεί σε τηλε­ο­πτι­κές παρα­στά­σεις και σε Ελλη­νι­κές ται­νί­ες όπως «Γορ­γό­νες και μάγκες», «Η θεία μου η χίπισ­σα» κ.ά.

Βρί­σκε­ται από το 1967 στην πρώ­τη γραμ­μή του Ελλη­νι­κού τρα­γου­διού. Η δισκο­γρα­φία του μέχρι σήμε­ρα απο­τε­λεί­ται από 39 LP & CD και 19 singles & 45άρια. Η πιο πρό­σφα­τη δισκο­γρα­φι­κή δου­λειά είναι το CD με τίτλο «Moments» (ΜΙΝΟΣ 2008) του Μίμη Πλέσ­σα όπου ο Δάκης τρα­γου­δά σε 7 γλώσσες.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο