Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Οικονομίδης

Πέθα­νε ο δημο­σιο­γρά­φος Αλέ­ξαν­δρος Οικο­νο­μί­δης. Ο Αλέ­ξης Οικο­νο­μί­δης γεν­νή­θη­κε το 1952 στην Αθή­να και αφού ολο­κλή­ρω­σε τις γυμνα­σια­κές του σπου­δές γρά­φυ­ηε στην Ιατρι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, όπου έφτα­σε έως τις πτυ­χια­κές εξε­τά­σεις για να γίνει για­τρός. Η δημο­σιο­γρα­φία, όμως, ήταν αυτή που τον κέρ­δι­σε καθώς ξεκί­νη­σε τη στα­διο­δρο­μία το 1977 στην εφη­με­ρί­δα «Ριζο­σπά­στης» ως πολι­τι­κός συντά­κτης. Στη συνέ­χεια, εργά­στη­κε στην εφη­με­ρί­δα «Πρώ­τη», τον «Αθή­να 9,84», τον «Flash», την «ΕΡΑ», ενώ διε­τέ­λε­σε Διευ­θυ­ντής Σύντα­ξης στην εφη­με­ρί­δα «Αυγή» και τον «Αδέ­σμευ­το της Κυριακής».

Η πολι­τι­κή κηδεία του Αλέ­ξαν­δρου Οικο­νο­μί­δη θα γίνει αύριο Τετάρ­τη, 18 Σεπτεμ­βρί­ου, στις 12.30 μμ στο Πρώ­το Νεκρο­τα­φείο Αθηνών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο